Redd Barna er fornøyd med at regjeringen vil fortsette å bruke én prosent av Norges samlede inntekter til bistand. Det innebærer en økning på 1,3 milliarder kroner innenfor årets budsjett. I tillegg sier regjeringen den vil satse på rettferdig fordeling, som Redd Barna mener er nødvendig for å motarbeide økende ulikhet i verden.

– Finanskrisen har ført til stort press på mange giverlands bistandsbudsjetter. Det er i dag et enormt gap mellom finansieringsbehov i utviklingsland og giverlandenes bistand. Derfor er det viktig at Norge viderefører et bistandsnivå på én prosent også de kommende årene, sier Tove R. Wang, Redd Barnas generalsekretær. 

Regjeringen har lagt opp til en økning på 150 millioner til utdanning og sier den vil trappe opp støtten til 3 milliarder kroner over de neste fire årene. Også barn og kvinners helse har fått et løft, med 330 millioner kroner.

Viktig å nå barn

– Jeg er glad for at økningen på bistandsbudsjettet kommer mange barn til gode. Barn utgjør en tredel av verdens fattigste befolkning. Derfor er det viktig å sørge for at bistanden når akkurat denne gruppen, sier Tove R. Wang, som også forventer at den nye regjeringen følger opp signalene fra regjeringsplattformen om globalt lederskap på utdanning for alle og videreutvikler satsningen på helse.

I statsbudsjettet heter det at nok helsearbeidere, universell helsedekning, nyfødthelse og ernæring er forutsetninger for å sikre bærekraftig nedgang i barnedødeligheten.

– Dette er bra. Da må det også bevilges mer til flere helsearbeidere og tilgang til helsetjenester for alle gravide, fødende og barn, hvis vi skal sikre bærekraftige resultater, sier Tove R. Wang.

Videregående skole til barn som søker asyl 

Redd Barna er fornøyd med at regjeringen vil øke støtten til barnevernet, gi mer penger til bekjempelse av barnefattigdom og gi tilbud om videregående skole til barn som søker asyl i Norge. Norge har tidligere mottatt sterk kritikk fra sivilsamfunnet og FN for ikke å sikre asylbarns rett til videregående skole og barnehage. 

– Det er strålende at asylbarn endelig får rett til videregående skole, men skuffende at regjeringen ikke har tatt skrittet helt ut for å sikre denne gruppen barn et barnehagetilbud. Her må den nye regjeringen følge opp for å sikre at forskjellsbehandlingen opphører, sier Tove R. Wang. 

– Med 150 nye øremerkede stillinger til barnevernet og tiltakspakke mot barnefattigdom på 96 millioner går regjeringen lengre enn tidligere for sårbare grupper barn. Dette er tiltak og satsninger som vi håper den nye regjeringen tar med seg og prioriterer de neste fire årene, sier Redd Barnas generalsekretær Tove R. Wang.