Foto: Redd Barna
Janne Raanes er leder av Redd Barnas norgesprogram.

I dag diskuterer FNs barnekomité situasjonen og rettighetene til barn på flukt i en egen "General Day of Discussion"

Stadig flere barn i verden flykter fra krig og konflikt. Daglig får barn på flukt sine rettigheter brutt. I dag skal FNs barnekomité diskutere rettighetene til disse barna.

Redd Barna har skrevet dette innlegget som står på trykk i dagens utgave av Klassekampen:

"Det bor i dag nesten 4000 barn på asylmottak rundt omkring i Norge. De har kommet til Norge, alene eller sammen med familien sin, for å søke beskyttelse. Felles for disse barna er at de er i en uavklart livssituasjon.

Like rettigheter

Barn som søker asyl i Norge kommer hovedsakelig fra land som er preget av væpnede konflikter og uro. Det å være på flukt strider mot barns fundamentale behov for omsorg, stabilitet og beskyttelse. Derfor skal barnekonvensjonen sikre en god ivaretakelse av disse barna. De skal ha lik tilgang til omsorg, ivaretakelse, beskyttelse, skole og fritidsaktiviteter som alle andre barn. Og de skal ikke diskrimineres. Det har Norge nedfelt i norsk lov gjennom FNs barnekonvensjon.

Likevel er Norge et av flere land som mangler lovregulering og viser manglende politisk vilje til å ivareta barn på flukt. Et hovedproblem er manglende forståelse for at barn på flukt har de samme rettighetene som alle andre barn.

Dette er årsaken til at FNs barnekomité (som overvåker FNs barnekonvensjon) i dag diskuterer rettighetene til barn på flukt. Komiteen vil minne statene om det ansvaret de har ifølge FNs barnekonvensjon, og vil komme med klare retningslinjer og anbefalinger.

Norge er langt fra best i klassen. I 2010 kritiserte barnekomiteen Norges behandling av asylbarn på flere punkter. De var blant annet bekymret for at barn som har tilbrakt mange år i Norge blir sendt ut av landet og returnert til hjemlandet, på tross av forskriften som sier at tilknytning til Norge skal tillegges vekt.

For lang ventetid

Komiteen er også bekymret for at det tar lang tid før det blir tatt avgjørelse i asylsaker, og at verger ofte er overbelastet, slik at de ikke er i stand til å sørge for sine oppgaver på en tilfredsstillende måte. Flere slike saker har blitt omtalt i norske medier i år.

Komiteen er også bekymret over at stadig flere enslige mindreårige forsvinner fra asylmottak. De kritiserer Norges behandling av enslige mindreårige og anbefaler at barnevernet også får ansvar for asylbarn under 15 år. Merknadene fra barnekomiteen vitner om at flere barn i Norge opplever brudd på sine menneskerettigheter.

Redd Barna er skuffet over regjeringens stortingsmelding om barn på flukt. Den svarer ikke på utfordringene disse barna står overfor. Redd Barna ber norske politikere og myndigheter om å følge nøye med på anbefalingene som kommer etter barnekomiteens gjennomgang av barnas situasjon. Norge har mye å lære av en diskusjon der barnets beste er målet."