Foto: Redd Barna/Kristin Sommerseth
Her er generalsekretær Tove Wang sammen med Jasmin Tunc, som er papirløs.

Tiltakene som nå er blitt presentert er en tydeliggjøring av regelverket der det presiseres at barns tilknytning til riket skal tillegges mer vekt.

– Redd Barna er positive til signalene regjeringen nå kommer med. Vi mener at det er en innrømmelse av at praksisen i utlendingsforvaltningen har vært altfor streng. Nå forutsetter vi at dette vil gi resultater og at flere barn får opphold i Norge, sier Tove R. Wang, Generalsekretær i Redd Barna.

Barns beste er viktigst

Redd Barna har lenge vært bekymret for at utlendingsmyndighetene har ført en streng praksis der innvandringsregulerende hensyn går foran hensynet til barnets beste. Dette er ikke i tråd med intensjonen i lovteksten. Redd Barna er derfor glade for at regjeringen nå understreker at hensynet til barnets beste skal være et grunnleggende hensyn i alle vedtak som berører barn og at det skal tydeliggjøres hvordan bestemmelsen skal forstås. Redd Barna er også positive til at regjeringen vil sikre barnefaglig kompetanse i alle ledd i utlendingsforvaltningen og at barn skal høres og at det skal foretas individuelle vurderinger.

– Ved å styrke den barnefaglige kompetansen hos utlendingsmyndighetene legges det til rette for å høre barna på en forsvarlig måte og grunnlag for å gjøre grundige vurderinger av hva som er til det enkelte barnets beste, sier Tove R. Wang.

Positivt med evaluering

Tiltaket om å evaluere hvordan barns situasjon blir belyst i saksbehandlingen i UNE er Redd Barna svært positive til.

– Redd Barna har lenge tatt til orde for at det er nødvendig med en nærmere undersøkelse av dagens praksis for å sikre at asylsøkerbarns rettigheter blir ivaretatt. Vi håper denne evalueringen vil bidra til dette sier Tove R. Wang.

Wang presiserer at det er sentralt å se nærmere på forholdet mellom barnets beste, barnets tilknytning til Norge, innvandringsregulering og sterke menneskelige hensyn for å klargjøre Norges forpliktelser og barns rettigheter i disse sakene.

- Det er også viktig å undersøke i hvilken grad barn blir hørt og hvorvidt barnets mening blir tillagt vekt sier Tove R. Wang. 

Når det nå legges til rette for at barn med lang botid i Norge skal kunne få sin sak vurdert på nytt mener Redd Barna at det er svært viktig at det settes av ressurser til rådighet og at de familiene og barna dette gjelder blir sikret rettshjelp slik at de får muligheten til å fremme omgjøringsbegjæringer.