Foto: Redd Barna/Solveig Figenschou
Elevrådet i Bergen i aksjon.

Christine Hope er pedagogisk rådgiver i Redd Barna og delte metoder og aktiviteter med bergenselevene.

- Det er ikke nok å opprette elevråd, elevene må ha verktøy som gjør det mulig for elevrådet å hente inn meninger og synspunkter fra medelever, sier hun. 

Christine skryter av Bergen kommune som styrker skolenes elevrådsarbeid:

- Det er veldig viktig at elevene læres opp i å representere andre, bare på den måten kan man få fram alle stemmer. For representantene selv er det i tillegg en god erfaring å få innsikt i hva ulike elever mener om skolen og hverdagen sin, sier Christine Hope.

Elevene har blitt invitert til å bidra til å gjøre bergensskolen bedre. Dette er et initiativ fra kommunens fagavdeling for skole der lærere, foreldre og elevrådsrepresentanter deltar i skolevurdering og velger områder som skolen kan bli bedre på. Målet med elevrådsseminaret var å forberede elevene på denne prosessen.

Elev = ekspert

Monika Håkansson fra fagavdelingen for skole fremhevet at det er elevene som vet best hvordan de opplever skolen. Årets tema var sosial kompetanse og elevmedvirkning.

- I sosial kompetanse ligger det mål om at elever skal lære å være sammen som klassekamerater; vise empati, samarbeide, si i fra om hva de selv mener og trenger, utvise selvkontroll - klare å styre reaksjonene sine, for eksempel ved å ikke ta igjen - og å ta ansvar for seg selv, andre og skolen, sier hun.

Redd Barna samarbeider med over 30 "Ingen utenfor"-skoler om elevenes rett til å si sin mening og bli hørt i saker som angår dem. Christine Hope i Redd Barna mener det er helt fundamentalt å lytte til elever når man skal forbedre skolen.

- At elevene er eksperter på egen skolehverdag, er Redd Barnas utgangspunkt i arbeidet med medvirking, solidaritet og inkludering på norske skoler, sier Christine Hope. 

Økt medvirkning og solidaritet

Fagavdelingen bekrefter at kurset var vellykket. Da de gjennomførte fagoppfølging på skolene i Bergensområdet var elevene som hadde deltatt på kurset merkbart bedre forberedt enn andre- og de hadde hentet innspill fra medelevene på skolen før møtet.
Redd Barna arbeider aktivt for økt elevmedvirkning, solidaritet og inkludering på norske skoler gjennom programmet "Ingen utenfor".

Her samarbeider Redd Barna med skolene om hvordan man kan sikre elevmedvirkning i arbeidet med skolemiljøet. Redd Barna tilbyr aktiviteter, materiell, besøk og metodehefter til arbeidet, og videreutvikler dette sammen med skolene. "Ingen utenfor" har som mål å involvere elevene i arbeidet med trivsel og inkludering i skolen – slik at ledelse og lærere hele tiden er sikre på at tiltak, regler og undervisning fungerer til beste for elevene ved skolen. Programmet er utviklet i samarbeid med Forandringsfabrikken ved Marit Sanner.