Foto: Redd Barna
- Vi krever at verdens ledere sikrer et allment helse- og utdanningstilbud for alle, også for de fattigste og mest marginaliserte, sier Redd Barnas generalsekretær Tove R. Wang.

FNs tusenårsmål er blinde for rettferdighetsspørsmål. Redd Barna mener at man ikke har satset nok på at alle barn skal ha lik og rettferdig tilgang til helsetjenester og skolegang, uavhengig av sosial bakgrunn.

- Så langt har man i mange land plukket frukten som henger lavest på treet og hjulpet barn med bedre bakgrunn. Vi krever at verdens ledere sikrer et allment helse- og utdanningstilbud for alle, også for de fattigste og mest marginaliserte. Kun slik kan de gi alle barn en rettferdig sjanse i livet, sier Redd Barnas generalsekretær Tove R. Wang.

Redd Barna krever at FN-toppmøtet nå sørger for at innsatsen for å nå tusenårsmålene er basert på barns menneskerettheter til et liv, til helse og utdanning, og at alle stater er forpliktet til å sikre disse rettighetene.

Ikke tilfeldig hvilke barn som dør

8,1 millioner barn dør hvert år for de fyller fem år. De fleste av sykdommer som kan forhindres eller behandles. 99 % bor i utviklingsland. Det er barna fra de fattigste og mest marginaliserte befolkningsgruppene som har dårligst odds for å overleve.

- Nå må man satse på å skape helsesystemer som når de fattigste og mest marginaliserte kvinnene og barna. Verdens ledere må forplikte seg til å redusere barne- og mødredødeligheten for alle grupper i alle samfunnslag. Og de nødvendige pengene må bevilges, sier Wang.

Redd Barna krever at alle stater må utvikle helsesystemer med tjenester som fokuserer på gravide og barn og som sikrer tilgang for de fattigste og mest marginaliserte. Dette må prioriteres i nasjonale budsjetter i utviklingsland. Samtidig må rike land må bidra til å finansiere utviklingen av gode helsesystemer i utviklingsland.

Foto: Redd Barna
8,8 millioner barn dør hvert år før de fyller fem år. 99% bor i utviklingsland. Kampen mot barnedødelighet vil gå mye raskere om man prioriterer de fattigste befolkningsgruppene.

Generell framgang skjuler tilbakegang for de fattigste

-Kampen mot barnedødelighet vil gå mye raskere om man prioriterer de fattigste befolkningsgruppene. Barnedødelighet synker ikke automatisk når et lands velstands- eller inntektsnivå øker. Man må ta tak i sosiale ulikheter, sier Wang. 

Land som ikke har særlig framgang i å redusere barnedødeligheten er preget av store sosiale ulikheter. Samtidig ser man at fattige land som Ghana, Mosambik og Bolivia har hatt gode resultatet i kampen mot barnedødelighet – også i perioder med lav økonomisk vekst.

I Burkina Faso har for eksempel en gjennomsnittlig nedgang i barnedødelighet skjedd samtidig med en økning i barnedødelighet for de 20 % fattigste. I motsetting til Burkina Faso har Malawi små forskjeller i tilgang til helsegoder for høy- og lavinntektsgrupper er i rute for å nå tusenårsmålet om redusert barendødelighet.

Utdanning for utvikling

Verdens ledere har lovet at alle barn skal få gratis grunnutdanning innen 2015. Det er fem år igjen. Hvert år får stadig flere barn utdanning, men tusenårsmålet vil ikke bli nådd hvis ikke innsatsen trappes opp.

- Utdanning for alle barn er en menneskerettighet. Hver dag er det likevel 69 millioner barn som ikke får gå på skole.  Hvordan skal disse barna ha håp for fremtiden, for seg selv og sine land, uten utdanning? Vi kan ikke stoppe nå. Statslederne må jobbe enda hardere for å nå målene om skolegang for alle, sier Wang.

Over halvparten av barna uten tilgang til skolegang bor i konfliktrammede og sårbare stater.

- Utdanning må gjøres gratis og tilgjengelig for alle. Innsatsen må særlig trappes opp i de fattigste landene og land i konflikt. Gode utdanningssystemer må styrkes og vi må få en storsatsing på lærere og kvalitet i undervisningen, sier Wang.

Foto: Redd Barna
Verdens ledere har lovet at alle barn skal få gratis grunnutdanning innen 2015. Det er fem år igjen. Hvert år får stadig flere barn utdanning, men tusenårsmålet vil ikke bli nådd hvis ikke innsatsen trappes opp.

Norges innsats og veien videre

Den norske regjeringen skal ha skryt for å ha bidratt aktivt i FNs Generalsekretær sitt arbeide med en global strategi for barne- og mødrehelse, og for i mange år å ha satset på dette feltet i utviklings- og utenrikspolitikken. Redd barna krever at regjeringen i større grad også leder an internasjonalt for å sikre utdanning for alle innen 2015.

- Nå må Norge aktivt jobbe for å sikre et godt utfall på Tusenårsmålsmøtet. Norge må fremme barns helse og utdanning som en menneskerett som alle stater har plikt til å innfri. Da må man styrke både helse- og skolevesen i utviklingsland som når ut til de fattigste, sier Wang.

Les mer om Redd Barnas kampanje Alle som en her >