2017

Behandlingstilbudet til barn og unge med problematisk eller skadelig seksuell atferd - kunnskap og erfaringer fra de nordiske landene og Storbritannia - forslag til landsdekkende struktur. Askeland, I. R., Jensen, M., & Moen, L. H. (2017). Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 1/2017).

"Om du tør å spørre, tør folk å svare" Hjelpeapparatets og politiets erfaringer med vold i nære relasjoner i samiske samfunn. Øverli, I. T., Bergman, S. H., & Finstad, A. K. Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress 2017 Les mer

Mindreårige anmeldt for voldtekt i 2016 Kripos 2017 Last ned pdf

Kunnskapsoppsummering. Vold mot barn og systemsvikt. Elisabeth Backe-Hansen, Ingrid Smette og Camilla Vislie NOVA-rapport 4/17 Last ned pdf

2016

Seksuelle overgrep mot barn under 14 år Kripos 2016 Last ned pdf

Barn, vold og traumer. Møter med unge i utsatte livssituasjoner. Øverlien, C., Hauge, M. I., & Schultz, J. H. (Red.) Universitetsforlaget. Les mer

«Takk for at du spør!» - En oppfølgingsstudie om kunnskap om vold og seksuelle overgrep mot barn blant blivende barnevernspedagoger, grunnskolelærere og førskolelærere Øverlien, Carolina og Holen Moen, Linda Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport nr 3/2016) Last ned pdf

Seksuelle overgrep mot barn og unge med innvandrerbakgrunn: En undersøkelse av forekomst og erfaring i hjelpeinstansene. Holthe, M. E. G., Hauge, M. I., & Myhre, M. C.  Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 1/2016). Last ned pdf

Behandlingstilbudet til barn som er utsatt for og som utøver vold og seksuelle overgrep: En nasjonal kartleggingsundersøkelse. Holt, T., Nilsen, L. G., Moen, L. H., & Askeland, I. R. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 6/2016). Les mer

Vold og overgrep mot barn og unge. Omfang og utviklingstrekk 2007-2015. Mossige S., Stefansen K., NOVA rapport 5/2016 Last ned pdf 

 

Oversikt over bruk av Sentrene mot inscest og seksuelle overgrep 

Hvem bruker Støttesentre mot Incest og seksuelle overgrep, hva slags tematikk er det mest av?

Her får du Oppdatert status fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

2015

Ungdom, vold og overgrep - Skolen som forebygger og hjelper Øverlien, Carolina, Universitetsforlaget  2015 Les mer

"Det var hemmelig, det var min skyld" – Forebygging av overgrep mot barn og unge. Enoksen, Bjørn - Håland, Heidi og Ravn Waldeland (red.), Infovest forlag AS 2015 Les mer

Den som er med på leken... Ungdoms oppfatninger om voldtekt,kjønnsroller og samtykke. Berggrav, Silje, Redd Barna 2015. Last ned pdf

"Hvis du ikke spør, klarer jeg ikke å fortelle" Om utfordringer ved avdekking av seksuelle seksuelle overgrep mot barn i minoritetsfamilier. Beggrav, Silje, Redd Barna 2015. Last ned pdf

Det som skjer på nett blir på nett. Hvordan barnehusene håndterer nettrelaterte overgrep. Winsvold, Aina, NOVA Notat 2/2015. Les mer

Vold og voldtekt i oppveksten: En nasjonal intervjuundersøkelse av 16- og 17-åringer. Myhre, M. C., Thoresen, S., & Hjemdal, O. K. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 1/2015) Les mer

Seksuelle overgrep. Kartlegging av befolkningens kunnskap om og holdninger til seksuelle overgrep mot barn. Ipsos MMI/Redd Barna 2015. Last ned pdf

2014

Vold og voldtekt i Norge. En nasjonal forekomststudie av vold i et livsløpsperspektiv. Thoresen, S., & Hjemdal, O. K. (Red.) Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. 2014 Les mer

2013 og tidligere

Mellom frihet og beskyttelse?: Vold og seksuelle overgrep mot mennesker med psykisk utviklingshemming, en kunnskapsoversikt. Grøvdal, Y., Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 2/2013). Les mer

Menn som har begått voldtekt – en kunnskapsstatus. Kruse, A. E., Strandmoen, J. F., & Skjørten, K. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. 2013 Les mer

Forekomsten av seksuelle overgrep i et representativt befolkningsutvalg i Norge. Steine et al. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, Vol 49 no 10, 2012, s 950-957. Les mer

Seksuelle og fysiske overgrep mot barn og unge. Kunnskapsstatus. Borgen, G., Dyb, G., Hafstad, G. S., Jensen, T. K., Langballe, Å., Myhre, M., Øverlien, S. C. et al. Revidert 2011. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og seksuelle overgrep. Les mer

Unge som begår seksuelle overgrep. Kruse, A. E. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. 2011 Les mer

 

Her finner du lenke til verktøykassen > og lenke til JegErHer-siden >