Nett og mobil er en positiv arena for barn og unge. Fra 9-10 års alder bruker de sosiale medier til å utforske sin egen identitet, prate med venner og kjente og bli kjent med nye. Nett og mobil blir ofte en voksenfri sone – nettopp derfor er barna mer sårbare.

Nett og mobil er også en arena der seksuelle overgrep foregår:

 • ved manipulasjon, utpressing, sending av bilder og filmer, gjennom webkamera og seksuell oppmerksomhet og prat
 • som en arena der overgripere kan manipulere barn og unge til å bli kjent, kanskje forelske seg eller få omsorg, og så møtes utenfor nettet.

 

De som ønsker å manipulere barn trener opp et godt øye for de sårbare barna, også på nett, og kontakter gjerne mange barn på en gang. Å bruke internett og mobil er mindre tidkrevende og mindre risikabelt enn å kontakte barn i den fysiske omverdenen. Derfor er det viktig at barn og unge lærer fornuftig nettbruk tidlig og at foreldrene fortsetter å følge dem opp etter hvert som de blir eldre.

Du kan gjøre en forskjell – bryt tausheten!

 

Still barnas barnehage, skole, fritidsaktiviteter, helsestasjon og andre barna er i kontakt med disse tre spørsmålene:

 

 

Hvorfor skal handlingsplaner og rutiner for forebygging av seksuelle overgrep omfatte barnas digitale hverdag?

 

Den digitale arenaen er ofte en voksen-fri sone for barn og unge. Barn som utsettes for overgrep på eller ved hjelp av nett og mobil forteller ofte ikke om det til voksne rundt seg.

Det digitale er en integrert del av barn og unges liv, bruken skjer sømløst og uten at man tenker så mye over det. Derfor blir det heller ikke alltid et tema verken hjemme, på skolen eller andre steder. Ofte kan man se at seksuelle overgrep inneholder elementer av deres digitale liv – kommunikasjon skjer gjennom SMS og sosiale medier, bilder og filmer utveksles, og kan brukes for å true barna til stillhet. Fordi denne kommunikasjonen kan foregå i stillhet blir den skjult for andre rundt barnet.

Likevel kan de digitale sporene bidra til bedre avdekking av overgrep fordi de blir bevis for politiet. Mange sosiale arenaer på nett samarbeider med politiet om å beskytte barn, men det er god grunn til å sjekke nettstedene.

Det er viktig at barnas digitale hverdag er en del av handlingsplaner og rutiner for å avdekke og forebygge seksuelle overgrep. Dersom dette er utelatt risikerer man å overhodet ikke finne ut av at overgrep skjer, og man mister en viktig mulighet til å føre bevis mot overgriper.

 

Hva kan jeg gjøre?

 

Spør barnehagen, skolen, fritidsaktivitetene og kommunale instanser barna deltar på:

 • Har de handlingsplaner og rutiner for forebygging og avdekking av overgrep som omfatter barnas digitale hverdag?
 • Stilles det spørsmål om digitale aspekter (for eksempel om det er tatt bilder av overgrepet, om disse er spredd på nett/mobil) når det avdekkes overgrep?
 • Har de oppmerksomhet på bruk av mobilkamera osv i dusjer, garderober eller på tur?
 • Har de rutiner og veiledere om yrkesetisk bruk av digitale verktøy og sosiale medier for de ansatte som også regulerer kontakt mellom de voksne og barna?

 

 Eksempler på handlings- og beredskapsplaner 

Sjekk nettsamfunnene barna deltar på: 

 • Er nettsamfunnet tilrettelagt for barnas trygghet? Hva slags språk og sjargong har nettstedet? Hvilke bilder deles? Hvordan er de andre brukerne?
 • Hva er aldersgrensen, finns det rapporteringssystem og er det laget informasjon tilpasset barn og foreldre?
 • Er politiets røde knapp godt synlig på nettstedet, samarbeider de med Kripos www.tips.kripos.no og hjelpetjenesten www.korspahalsen.no?

 

Vi anbefaler:

At beredskapsplaner mot seksuelle overgrep mot barn også omfatter digitale arenaer.

 

Foto: Foto: Lisbeth Michelsen

 

Hvorfor skal alle de barna møter ha kunnskap om barns digitale hverdag og forebygging av seksuelle overgrep, mobbing og trakassering?

 

Kunnskap om barn og unges bruk av internett og mobil, og kanskje særlig sosiale medier, bidrar til at barna lettere kan snakke med de foresatte og andre voksne om det som skjer, og lettere kan fortelle det dersom de blir utsatt for overgrep via nett og mobil.

Flere undersøkelser viser at foreldres interesse avtar ettersom barna blir eldre, samtidig som bruken av sosiale medier øker, og barna utsetter seg selv for risiko og prøver ut ulike sider av seg selv. Ofte er det usikkerhet om hvem som har ansvaret for å følge opp barnas digitale hverdag – hjem eller skole? Da risikerer man at barna selv faller mellom to stoler, og ikke får oppfølging eller spørsmål om sin digitale hverdag verken på skolen eller hjemme.

 

Hva kan jeg gjøre?

 

Still skolen, barnehagen, fritidsarenaer eller andre arenaer der barna er disse spørsmålene:

 • Har ansatte og frivillige fått opplæring og kunnskap om barns nettbruk, risikoer og hvordan de kan bidra til å forebygge og avdekke nettrelaterte overgrep?
 • Har ansatte og frivillige kjennskap til www.tips.kripos.no?

 

Gi gjerne informasjon om hvor de kan finne mer informasjon om barns digitale hverdag, blant annet på redd barnas nettsider >

Vi anbefaler:

At alle ansatte og andre involverte systematisk gis opplæring i barnas digitale hverdag.

 

Opplæring til barn og unge bør omfatte deres digitale liv

 

Hvorfor skal barn få opplæring og kunnskap om nettvett/digital dømmekraft?

 

Barn oppfattes gjerne som eksperter på internett og mobilbruk, og voksne kan gi uttrykk for at de ikke klarer å henge med. Likevel – gode tekniske ferdigheter betyr ikke nødvendigvis fornuftig bruk - de har likevel behov for å lære om fornuftig og trygg bruk av digitale teknologier og tjenester, og å få noen gode kjøreregler.

Barn har krav på utdanning innen digital dømmekraft på skolen. Å sørge for at de vet hva de skal gjøre i ulike situasjoner, at de har et forhold til personvern, at vet hvordan de skal beskytte seg selv mens de leker og har det gøy og hvem de kan snakke med om det som skjer, er like viktig som at de lærer å passe seg for biler og å lese trafikken.

 

Hva kan jeg gjøre?

 

Still skolen, barnehagen, fritidsarenaer eller andre arenaer der barna er disse spørsmålene:

 • Får barna opplæring i digital dømmekraft/nettvett på skolen, slik de har krav på?
 • Får barna seksualundervisning på skolen som omfatter deres digitale hverdag?
 • Snakkes det med barna om deres digitale liv og gis det informasjon om forholdsregler på nett og mobil?
 • Er det fokus på å gi foreldre informasjon om deres ansvar for å beskytte barn mot seksuelle overgrep på nettet?

 

Gi gjerne mer informasjon om hvor verktøy for å snakke med barn om digital dømmekraft, nettvett og nett-relaterte overgrep er tilgjengelig, for eksempel på reddbarnas nettvett-sider her >

Vi anbefaler:

At barnehager og skoler systematisk gir barn og unge opplæring i trygg og fornuftig bruk av digitale tjenester.

Les mer >

 

Her finner du lenke til verktøykassen > og lenke til JegErHer-siden >