Mange barn deltar på aktiviteter på fritiden; i sport og kulturaktiviteter, trossamfunn, speider, korps osv. Disse arenaene kan være et fristed for de barna som utsettes for overgrep, men fordi seksuelle overgrep finner sted der barn befinner seg, er heller ikke fritidsaktiviteter nødvendigvis trygge for barn. For de som ønsker å forgripe seg på barn, kan fritidsaktiviteter være en arena med lett tilgang til barn, noen av dem sårbare, og det kan være enkelt å bygge opp tillitsforhold til dem.

De fleste fritidsarenaer har innarbeidet krav om politiattest.

Vi anbefaler at denne suppleres med en tydelig beredskapsplan med retningslinjer som forplikter til gode rutiner og god opplæring av frivillige og ansatte, trenere, lagledere, instruktører og andre som bidrar. Beredskapsplanen bør informeres om og gjøres lett tilgjengelig for både barn og foreldre.

I tillegg er det viktig at det gjennomføres jevnlige øvelser på hva man gjør når mistanke eller en akutt situasjon oppstår. Slik kan man forebygge at seksuelle overgrep finner sted.

Still ditt barns fritidsarenaer disse spørsmålene:

 

 

Hvorfor skal fritidsarenaene ha en beredskapsplan for å forebygge og avdekke seksuelle overgrep?

 

En tydelig beredskapsplan med klare rutiner gir de som er involvert i fritidsaktiviteten trygghet til å handle hvis de får mistanke om at et barn blir utsatt for seksuelle overgrep eller det oppstår en akuttsituasjon. Dette gir i sin tur trygghet til både barna og foreldrene.

En god beredskapsplan gjør det klart:

 • Hva som skal omfattes av planen, inkludert internett-relaterte overgrep og kobling mot trakassering, spredning av bilder og film og mobbing
 • Hva man skal se etter, og at en logg skal føres
 • Hvilke tiltak som skal settes igang
 • Hvem som gjør hva 
 • Hvilket ansvar og plikt hver enkelt og organisasjonen som helhet har
 • Juridiske plikter
 • Hvem som skal kontaktes
 • Rolleavklaring knyttet til ulike situasjoner og instanser
 • Hvordan og når organisasjonen skal ha øvelser på akuttsituasjoner

 

Hva er en god beredskapsplan? 

Tydelig formidling til ansatte, foresatte og omverdenen om beredskapsplanen gir et viktig signal om hvordan organisasjonen ser på seksuelle overgrep, og kan forebygge at seksuelle overgrep finner sted. Spesielt viktig er det at forhold knyttet til barnas digitale hverdag innlemmes i beredskapsplaner, og at man er spesielt oppmerksom på bruken av sosiale medier som en arena for overgrep mot barn.

 

Hva kan jeg gjøre?

 

Spør de involverte i fritidsaktiviteten om:

 • De vet om det finnes en handlings- eller beredskapsplan om seksuelle overgrep mot barn
 • Å få et eksemplar av handlings- og beredskapsplaner
 • Hvor de er tilgjengelige for ansatte, foreldre og barn. Vær detektiv og let på hjemmesidene til aktiviteten.
 • Hvor ofte de har øvelser på hva som skal skje hvis man får mistanke eller det oppstår en akuttsituasjon

 

Du kan også:

Be om at foreldrene får tydelig informasjon, for eksempel på et foreldremøte en gang i året, og om at de involverte i aktiviteten får jevnlig informasjon.

Skrive til de som driver aktiviteten, skrive innlegg i avisen eller dele informasjon på sosiale medier med merkelappen #jegerher. 

Skap blest!

Vi anbefaler:

At alle fritidsarenaer for barn og unge utarbeider egne beredskapsplaner for seksuelle overgrep 

 

 

Hvorfor skal alle involverte i aktiviteten få kunnskap og opplæring om seksuelle overgrep og hva man skal gjøre ved mistanke eller avdekking?

 

Det kan være vanskelig å se på et barn at det er eller har vært utsatt for seksuelle overgrep, og det skal mye til før et barn forteller om hva det er utsatt for. Ofte forteller barnet likevel om det gjennom kroppsspråk eller ved bruk av andre virkemidler enn å si det direkte. Barn utsatt for seksuelle overgrep trenger voksne som er i stand til å se, forstå og tro på disse signalene.

Fritidsaktivitetene blir ofte et fristed for barn som utsettes for seksuelle overgrep. Kunnskap om seksuelle overgrep og hvilke tegn barn viser er derfor viktig for de som er involvert i fritidsaktiviteter for barn – kanskje kan det være lettere for barn å få tillit og fortelle til noen som står utenfor en ellers organisert hverdag.

Kunnskap om seksuelle overgrep mot barn er den viktigste nøkkelen til å få mot til å ta inn over seg hva barnet kanskje har opplevd og deretter å handle.

En del barn prøver ut ulike sider av seg selv og kan være utprøvende på nett og sosiale medier. Barnas digitale hverdag betyr ofte mye for hvordan de har det og for det sosiale samspillet mellom barna. Fordi dette er en arena der voksne ofte ikke er tilstede vil de ikke fortelle om dette til foresatte. Å snakke om den digitale hverdagen også på fritidsarenaer kan bidra til å skape et godt sosialt miljø og til å forebygge og avdekke seksuelle overgrep.

Det er ofte frivillige og gjerne andre unge som er involvert i fritidsaktiviteten. Det kan være vanskelig å pålegge dem at de skal ha ekstra kunnskap om temaer som ikke er direkte knyttet til fritidsaktiviteten. Likevel kan det gi dem trygghet å ha fått noen enkle rutiner og regler knyttet til enkeltsituasjoner, for eksempel på tur, alene med barn, under trening, i garderoben osv. Ansatte som får lønn bør gå gjennom systematisk opplæring i forebygging og håndtering av seksuelle overgrep mot barn. 

Hva kan jeg gjøre?

 

Spør de involverte i dine barns fritidsaktiviteter om

 • de får opplæring om seksuelle overgrep og om hvordan snakke med barn om dette
 • dette er tema som diskuteres internt i organisasjonen
 • de har nok kunnskap om barnas digitale hverdag og internett-relaterte overgrep, trakassering og mobbing
 • organisasjonen har retningslinjer for god yrkesetisk bruk av digitale enheter og sosiale medier, også mellom frivillige/ledere og de barna som deltar i aktiviteter
 • organisasjonen har retningslinjer knyttet til enkeltsituasjoner, slik som på tur, i garderoben, alene med barn osv

Gi de involverte informasjon om hvor kunnskap og verktøy er tilgjengelig for å snakke med barn om seksuelle overgrep - vi har samlet gode verktøy på sidene om undervisning til barn og unge. 

Vi anbefaler: 

At alle involverte i fritidsaktiviteten får systematisk opplæring i forebygging og håndtering av seksuelle overgrep mot barn. 

RVTS Nord og Høgskolen i Narvik har, i samarbeid med Helsekompetanse.no, utviklet et e-kurs for de som jobber med barn om seksuelle overgrep mot barn. Les mer 

 

 

Får barna informasjon om sine rettigheter og om organisasjonens beredskapsplan og holdning til seksuelle overgrep?

 

Å gjøre barna bevisst på at organisasjonen der de deltar på fritidsaktiviteter har en beredskapsplan mot seksuelle overgrep kan forebygge at overgrep skjer. Informasjon om rettigheter, handlingsalternativer og situasjoner de bør være bevisst på, for eksempel i garderober, på tur, på spilletimer osv, kan gi barna mestring og mot til å si fra til noen andre om noe skulle skje.

 

Hva kan jeg gjøre?

 

Spør organisasjonen om

 • barna har fått informasjon om beredskapsplan og om sine rettigheter og hva de skal gjøre i ulike situasjoner
 • hva de har lært, og oppfordre gjerne organisasjonen til å informere dere foresatte om hva barna har snakket om
 • de snakker om gode vaner for nett- og mobilbruk

Det finnes gode verktøy til å snakke med barn om seksuelle overgrep. Vi har samlet noe av dem.

Vi anbefaler:

At informasjon om beredskapsplaner og rettigheter jevnlig spres til og snakkes om med barna som deltar i aktiviteter.

 

Her finner du lenke til verktøykassen > og lenke til JegErHer-siden >