På ditt hjemsted er kommunen ansvarlig for å sikre barn trygge oppvekstarenaer. Kommunen har ansvar for å sørge for:

 • at ansatte har riktig kompetanse om seksuelle overgrep
 • at det finnes planer og rutiner for arbeidet med å forebygge og avdekke overgrep og å hjelpe barna som utsettes for det
 • at det finnes tydelige retningslinjer for samarbeid både innad i kommunen og mellom kommunen og andre instanser, som sykehus, politi, andre kommuner osv.

 

Du kan gjøre en forskjell - bryt tausheten!

 

Still de politikerne i din kommune, ansatte på helsestasjoner, sosialkontor, barnevern, NAV og fastlegen disse tre spørsmålene:

  

 

Bli med og utfordre din ordfører! 

Du kan sette seksuelle overgrep mot barn på dagsorden der du bor, og skape oppmerksomhet om temaet lokalt. Les mer her om hvordan du kan utfordre din ordfører og politikere til å lage gode sikkerhetsnett for barn i din kommune her >

 

Trondheim kommunes handlingsplan fra 2013-2016 er et eksempel på en god handlingsplan

 

Hvorfor trenger kommunen en handlingsplan og rutiner for å forebygge og håndtere seksuelle overgrep mot barn?

 

Seksuelle overgrep skjer så ofte at det må sees på som et stort samfunns- og folkehelseproblem:

 • Det har store konsekvenser for hver enkelt som er utsatt for overgrep
 • Det koster samfunnet store summer hvert år
 • Mer kunnskap vil være med på å forebygge seksuelle overgrep

Derfor er alle tjent med at det finnes gode handlingsplaner og strukturer for å forebygge og håndtere seksuelle overgrep mot barn.

 

Hva kan jeg gjøre?

 

 • Vær detektiv! Søk etter handlingsplaner og rutiner på kommunens hjemmesider – er de lett tilgjengelige? Finnes de overhodet?
 • Finnes det handlingsplaner om seksuelle overgrep eller handler de om noe annet, for eksempel vold?
 • Spør om å få se den handlingsplanen og beredskapsplanen som de sier finnes
 • Ta kontakt med de som bestemmer: politikere, bystyre, bydels- eller kommuneadministrasjonen og krev at de viser frem og utarbeider en handlingsplan om seksuelle overgre mot barn - Skap blest!

 

Hva er en god handlingsplan?

 

 • Forplikter kommunen til å gi barn og unge informasjon og kunnskap om seksualitet og seksuelle overgrep
 • Forplikter kommunen til å gi ansatte god kunnskap om kjennetegnene på at barn utsettes for seksuelle overgrep og skadene det medfører
 • Forplikter kommunen til å gi de ansatte kompetanse til å avdekke seksuelle overgrep og hjelpe barna som blir utsatt
 • Forplikter kommunen til å ha øvelser på rutiner ved mistanker og i akuttsituasjoner
 • Forplikter kommunen til å utarbeide og gjennomføre holdningskampanjer og tilby informasjon til innbyggerne om seksuelle overgrep mot barn
 • Omfatter både barnehager, skoler, fritidsarenaer og de delene av kommunen som har kontakt med barn.

 

Hvordan lage en god handlingsplan?  

Finner du ikke en handlingsplan? Skriv brev til politikerne - skap blest!

Vi anbefaler:

- At alle kommuner i Norge utarbeider handlingsplaner spesielt om seksuelle overgrep mot barn som er lett tilgjengelig for kommunens innbyggere! En handlingsplan som også handler om noe annet tar ofte bort fokuset fra det som er vanskeligst å snakke om. 

 

Hvorfor trenger ansatte i kommunen kunnskap om seksuelle overgrep?

 

Seksuelle overgrep kan være veldig vanskelig å prate om, både for barn og voksne. Det blir lettere å fortelle om og få hjelp for barna dersom voksne rundt barnet har kunnskap om:

 • hva seksuelle overgrep er
 • hvilke tegn og signaler barn sender ut
 • hva de skal gjøre dersom de mistenker at et barn er utsatt for seksuelle overgrep

 

Politikere har et spesielt ansvar for å legge rammene for trygge oppvekstarenaer for barn og unge. Derfor trenger de også god kunnskap om seksuelle overgrep, slik at de kan jobbe for at ansatte i kommunen får bedre kunnskap og kompetanse, at det utarbeides og gjøres tilgjengelig handlingsplaner og beredskapsplaner for å forebygge og håndtere seksuelle overgrep mot barn

 

Hva kan jeg gjøre?

 

Spør de ansatte på helsestasjonen, på sosialkontorer, NAV, barnevern og fastlegen om de har fått opplæring i:

 • hva seksuelle overgrep er
 • hva slags signaler barn sender ut og hva de skal se etter
 • hvordan de kan snakke med barn og foreldre om seksuelle overgrep, både for å forebygge og å avdekke overgrep

Gi dem tips om at de kan finne mer informasjon og tilbud om opplæring på Jeg er her-sidene.

 

Du kan også

 • Ta kontakt med de som bestemmer: politikere, bydels- eller kommuneadministrasjonen - skriv lobbybrev eller innlegg i avisen og krev at kommunen sørger for at de ansatte har god nok kunnskap om seksuelle overgrep mot barn
 • Spre artikler og filmer gjennom sosiale medier med merkelappen #JegErHer
 • Still de som bestemmer spørsmål i sosiale medier

Vi anbefaler:

- At kommunen systematisk gir opplæring til sine ansatte om seksuelle overgrep!

Skap blest!

 

Skolebarn jobber med sikkerhetsnettet

Hvorfor skal kommunen jobbe for at barn og unge skal få kunnskap om sine rettigheter og seksuelle overgrep?

 

Det snakkes lite med barn om seksuelle overgrep. Nesten halvparten av alle voksne mener barn blir redde av å snakke om seksuelle overgrep, men å unngå å snakke om det gjør at de som blir utsatt for det selv, eller har en venn, søsken eller nabo som opplever det, ikke vet hva de skal gjøre eller hvem de skal snakke med om det.

Barn har selvstendig rett på informasjon om saker som angår dem, og vi voksne plikter å gi dem den informasjonen. Barn blir tryggere på seg selv og verden rundt seg når de får informasjon.

Når vi snakker med barn om seksualitet og seksuelle overgrep, gir vi barna en anledning til å snakke, uttrykke sine egne tanker, spørre om ting de lurer på, eller dele bekymringer de måtte ha. Når vi som voksne snakker åpent med barn om seksuelle overgrep, lar vi dem samtidig skjønne at de kan snakke med oss om alt.

Ved å være åpne om seksuelle overgrep, hvordan det kan skje og å gi barna håndfaste råd om hva de skal gjøre i ulike situasjoner, forebygger vi seksuelle overgrep, kan vi sørge for at de blir avdekket, og bidrar vi til at flere barn får hjelp.

 

Hva kan jeg gjøre?

 

Spør de ansatte på helsestasjoner, sosialkontorer og NAV om:

 • de informerer barn om seksualitet og hva seksuelle overgrep er
 • de har fått opplæring i hvordan de kan snakke med barn om seksualitet og seksuelle overgrep
 • de vet hvor de kan få verktøy og opplæring i å snakke med barn om dette. Tips dem gjerne om Jeg er her-sidene.

 

Du kan også:

 • Ta kontakt med de som bestemmer: skriv lobbybrev eller leserinnlegg og krev at barn får god opplæring i sekualitet og seksuelle overgrep. Skap blest!
 • Spre artikler og filmer gjennom sosiale medier med merkelappen #JegErHer
 • Kontakt politikere på sosiale medier med spørsmål om hvilken kunnskap som gis barna om seksuelle overgrep

 

Vi anbefaler:

- At kommunen jobber systematisk med å gi barn kunnskap om sine rettigheter og seksuelle overgrep!

 

Her finner du lenke til verktøykassen > og lenke til JegErHer-siden >