Beredskapsplaner

 

Redd Barna anbefaler at alle barnehager, skoler og fritidsarenaer for barn har egne beredskapsplaner for seksuelle overgrep mot barn. 

En god beredskapsplan gjør det klart:

 • Hva som skal omfattes av planen
 • Hva de ansatte skal se etter og informasjon om at en logg skal føres
 • Hvilke tiltak som skal settes i gang
 • Hvem som gjør hva
 • Hvilket ansvar og plikt hver enkelt og virksomheten som helhet har
 • Juridiske plikter virksomheten har
 • Hvem som skal kontaktes
 • Rolleavklaring knyttet til ulike situasjoner og instanser
 • Hvordan og når virksomheten skal ha øvelser på rutiner for når mistanke oppstår og i akuttsituasjoner

 

Redd Barnas maler for beredskapsplaner mot seksuelle overgrep mot barn:

 

 

 

Handlingsplaner

 

Redd Barna anbefaler at alle kommuner har en egen handlingsplan for å forebygge og håndtere seksuelle overgrep mot barn. 

En god handlingsplan:

 • Forplikter kommunen til å gi barn og unge informasjon og opplæring om seksuelle overgrep
 • Forplikter kommunen til å gi ansatte god kunnskap om kjennetegnene på at barn utsettes for seksuelle overgrep og skadene det medfører
 • Forplikter kommunen til å gi de ansatte kompetanse til å avdekke seksuelle overgrep og hjelpe barna som blir utsatt
 • Forplikter kommunen til å ha øvelser ved mistanker og i akuttsituasjoner
 • Forplikter kommunen til å utarbeide og gjennomføre holdningskampanjer og tilby informasjon til innbyggerne om seksuelle overgrep mot barn
 • Omfatter både barnehager, skoler, fritidsarenaer og de delene av kommunen som har kontakt med barn

 

Et eksempel på en god og gjennomarbeidet kommunal handligsplan

«Trondheimsmodellen 2013-2016» er et eksempel til etterfølgelse. Den er basert på godt samarbeid mellom ulike kompetansemiljøer, er gjennomførbar i praksis og påfører ikke kommunen ekstra utgifter.

 

Veiledere

 

Retningslinjer knyttet til seksuelle overgrep mot funksjonshemmede (Bufdir) 

Veileder knyttet til seksuelle overgrep mot funksjonshemmede (Bufdir) (pdf)

Sosial og helsedirektoratets veileder for hjelpeapparatet (pdf) 

Utdanningsdirektoratets Veiledere for utdanningssektoren om beredskap knyttet til seksuelle overgrep

 UDIs film om seksuelle overgrep for asylsøkere 

Norges fotballforbunds veileder mot seksuelle overgrep (pdf)

Norges idrettsforbunds retningslinjer mot seksuelle overgrep (pdf)

 

 Her finner du lenke til verktøykassen > og lenke til JegErHer-siden >