Foto: Ragnhild Heggen
Overgrep i fokus: Redd Barna Mandal har jobbet tett med kommunen i mange år, og har mye av æren for at Mandal er en by hvor barn blir hørt. Nå planlegger de aksjoner, folkemøte, utstilling og mye mer gjennom et helt år hvor arbeid mot seksuelle overgrep skal være i fokus.

Mandal er gode på beskyttelse av barn, men de vil bli bedre. Gjennom en hel dag møter vi politikere, ansatte i kommunen, ungdom og frivillige i Redd Barna, som alle brenner for at Mandal skal være en trygg by for barn.

Barn og unge blir spurt

Mandal er en by som er opptatt av hva barn og unge har på hjertet. Barn og unge som bor i Mandal vet best hvordan det er å være barn og ung i Mandal, De vet hva som fungerer bra og hva som kunne vært bedre. De er eksperter, og barn og unge blir spurt og tatt med på råd og høringer. Mandal har jobbet systematisk med barns rett til å bli hørt siden 2006, og har gode rutiner for og kunnskap om ung medvirkning både i administrasjonen og hos politikere. Redd Barnas lokallag i Mandal har stått sentralt i dette arbeidet (2006-2017), blant annet ved å utvikle innspill til kommuneplanen basert på barn og unges stemmer.

«Barn vet hva barn vil, men det er ikke sikkert at de voksne bryr seg. Så vi må ikke bare si fr; vi må også se at de gjør det de lover» kan vi lese i barnas kommuneplan til Mandal.

I bystyremelding fra de unge i Mandal kan vi lese at barn og unge i Mandal ønsker kunnskap og tillit hos voksne. De voksne skal kunne fortelle barn som har det vondt hvor de kan gå hvis de opplever noe vondt. Voksne må kunne se tegn hos barn når de ikke klarer å fortelle.

Forslag til vedtak i bystyret 19.februar 2015:

«Mandal skal være en kommune som bidrar til åpenhet og kunnskap om seksuelle overgrep og forplikter seg for å sette temaet på dagsorden. Rådmannen anbefaler bystyret å slutte opp om ny kampanje mot seksuelle overgrep i regi av Redd Barna.»

Foto: Ragnhild Heggen
Mandal skal gå i front: Ordfører Tore Askildsen ønsker Redd Barnas kampanje velkommen. Her sammen med koordinator for Mandal barne- og ungdomsråd, Anne Grønnsund, og Guro Wendelbo, sjumilsambassadør i Vest-Agder.

Ordfører inviterer til dugnad

«I løpet av våren vil ordføreren ta initiativ til et dialogmøte om seksuelle overgrep med lag og foreninger i byen» kan vi lese av forslaget til vedtak til bystyret (møte 19.februar 2015). 

I møte med ordfører Tore Askildsen vektlegger han betydningen av frivillighet. «Frivilligheten er en bærebjelke i vårt lokalsamfunn» sier Tore Askildsen. Som et resultat av å være en av de utvalgte byene i Redd Barna sin kampanje ønsker ordføreren nå å samarbeide tettere med lag og foreninger som daglig møter barn i Mandal. Han ønsker å utfordre idrett, menighet, kor og korps til å utarbeide tydelige retningslinjer og bidra i kampen for å stanse og forebygge seksuelle overgrep mot barn.

Tore Askildsen ser fram til et år med økt fokus på beskyttelse av barn og sier han skal gjøre sitt for å løfte tematikken

Fra perm til handling

Barnehagene i Mandal har erkjent behov for bedre fagkunnskap og tydelige tiltaksrutiner, og gjennomfører derfor hvert eneste år kurs for barnehageansatte. Kurset "Våg å se, våg å handle" gir barnehageansatte økt kunnskap om kjennetegn ved barn som utsettes for mishandling eller omsorgssvikt, om normal utvikling og om risikoforhold. Hvert år går alle ansatte i barnehager gjennom dette kurset. I tillegg er prosedyrepermen "Våg å se, våg å handle – Barnehagens tiltaksplan ved bekymring for et barn"utarbeidet.  I 2016 løfter barnehagene opp seksuelle overgrep som et prioritert tema.

Det er en vilje til å jobbe med seksuelle overgrep som tema i Mandal, og i 2015 og 2016 gjennomfører ulike instanser i Mandal kommune kurs for foreldre, for helsesøstre, barnehageansatte og blant elever i skolen. 

Foto: Ragnhild Heggen
Alle kjenner noen: - Angår dette oss? Ja, i alle høyeste grad, sier Caroline Aasen Johannessen, Viktor Larsen, Markus Eriken og Thale Hovland som utgjør arbeidsutvalget i Mandals Barne- og Ungdomsråd, som nesten alle kjenner eller har hørt om noen som har vært utsatt for seksuelle overgrep.

Vi lære gjennom historier og fakta

Arbeidsutvalget for Mandals barne- og ungdomsråd 2014/2015 består av Tale, Caroline, Victor og Marcus. De fire ungdommene tok utfordringen fra Redd Barna om å jobbe med kampanjen mot seksuelle overgrep på strak arm.

-       I denne byen er vi gode på å synliggjøre barnestemmer, sier koordinator for Mandal barne- og ungdomsråd, Anne Grønnsund.

I bystyremeldingen understreker ungdommene at voksne som arbeider med barn og unge må læres opp til å se tegn: «Når de er gode til det, kan de hjelpe også når vi ikke greier å fortelle. Voksne må engasjere seg mer og bry dere mer. Mange unge som har det vondt, finner ikke den de kan stole på og fortelle til.» Videre sier barna i bystyremeldingen: «Altfor mange unge opplever de vondeste ting, som vold og seksuelle overgrep. Dere voksne må gjøre oss trygge på at det finnes steder der vi kan fortelle om det som er vondt».

Stafettpinnen gis videre

Redd Barna ønsker at barns og unges stemmer skal gjennomsyre kampanjen vår. Barn og unge som bor i de ti uvalgte kommunene skal få mulighet til å engasjere seg og kreve tiltak som beskytter barn i deres kommune mot seksuelle overgrep, som eksempelvis at både de selv og voksne skal få opplæring i temaet.

Redd Barna har utfordret Mandal Barne- og Ungdomsråd til å jobbe med å samle innspill fra barn og unge. Erfaringene fra Mandal skal danne grunnlag for å gi en ny by utfordringen med å sette søkelys på temaet når stafettpinnen gis videre.

Har du noe å fortelle?

Mandal Barne- og Ungdomsråd etterspør historier og fakta om seksuelle overgrep. Ved å forstå hva seksuelle overgrep er, og å høre historier fra noen som har blitt utsatt for overgrep mener de barn og ungdom i Mandal kan ta innover seg at overgrep skjer nærmere enn man tror. Rådet spør også etter foreldrenes engasjement, og de oppfordrer alle foreldre og voksne som har en relasjon til barn om å sette av tid til å delta på folkemøte, diskusjons- og opplæringskvelder, teateroppsetninger og konserter som omhandler temaet seksuelle overgrep mot barn.

Hva skjer i Mandal på 11.mars:

Mandal er første by ut og på 11.mars spenner vi opp et sikkerhetsnett på torvet i Mandal. I nettet skal barn henge opp sine ønsker og krav til hva som skal være på plass for at Mandal skal være en trygg by for barn. Voksne i Mandal skal henge opp sine løfter til barn. Hva er deres bidrag i arbeidet for en trygg by? På kvelden arrangerer Redd Barna sine frivillige et folkemøte i "Buen" med temaet: Mandal – en by for barn. Alle de ti norske byene vil ha sitt sikkerhetsnett med krav fra barn og løfter fra voksne.

Les mer om hva som skjer i Mandal her >

Meld deg på eventen for folkemøtet i "Buen" her >