2019

Hafstad & Augusti (red.) (2019), Ungdoms erfaringer med vold og overgrep i oppveksten: En nasjonal undersøkelse av ungdom i alderen 12 til 16 år. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 4/2019)

Aakvaag, H. F., & Strøm, I. F. (Red.) (2019). Vold i oppveksten: Varige spor? En longitudinell undersøkelse av reviktimisering, helse, rus og sosiale relasjoner hos unge utsatt for vold i barndommen. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 1/2019).

Lillevik, Salomonsen og Nordhaug (red) (2019) Vold i nære relasjoner – Diskurser og fenomenforståelse, Gydendal

Forandringsfabrikken (2019), Rett og sikkert for oss - Om anmeldelse, avhør i barnehus og rettssak, Fra unge som har opplevd vold eller overgrep

2016

Øverlien, C., Hauge, M. I., & Schultz, J. H. (Red.) Barn, vold og traumer. Møter med unge i utsatte livssituasjoner.  Universitetsforlaget. 

Øverlien, Carolina og Holen Moen, Linda  (2016) «Takk for at du spør!» - En oppfølgingsstudie om kunnskap om vold og seksuelle overgrep mot barn blant blivende barnevernspedagoger, grunnskolelærere og førskolelærere  Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport nr 3/2016)

Holthe, M. E. G., Hauge, M. I., & Myhre, M. C.  Seksuelle overgrep mot barn og unge med innvandrerbakgrunn: En undersøkelse av forekomst og erfaring i hjelpeinstansene.  Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 1/2016). 

Mossige S., Stefansen K., Vold og overgrep mot barn og unge. Omfang og utviklingstrekk 2007-2015.  NOVA rapport 5/2016

2014

Thoresen, S., & Hjemdal, O. K. (Red.) Vold og voldtekt i Norge. En nasjonal forekomststudie av vold i et livsløpsperspektiv. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.  

 

Her finner du lenke til verktøykassen og lenke til JegErHer-siden