HVA ER
INGEN UTENFOR?

Skolen skal være et trygt og inkluderende fellesskap der alle elever skal kunne gå på skolen uten frykt for å bli mobbet, ertet eller oppleve fysiske eller psykiske krenkelser. I FNs barnekonvensjon artikkel 12 står det at alle barn har rett til å uttrykke sine meninger og til å bli hørt i saker som angår dem. Hvis elevene opplever reell medvirkning i skolen, vil dette også ha en positiv effekt på læringsmiljøet.

Redd Barna startet skolesatsingen Ingen utenfor i 2004, etter at barn og unge fortalte oss at det verste for barn i Norge er mobbing på skolen. Gjennom medvirkningsprosesser sammen med elever, lærere og skoleledelse over lengre tid, har vi utviklet aktiviteter med vekt på trivsel, inkludering og elevmedvirkning for å skape trygge læringsmiljø.

Elevene er eksperter på sin egen hverdag

Elever har rett til å si sin mening om hvordan de opplever undervisningen og miljøet på skolen. Deres rett til medvirkning slåes fast i Opplæringsloven, Kunnskapsløftet og i Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen. 

Hvis elevene opplever at de har rett til å medvirke i hvordan skolehverdagen deres er, og erfarer at de blir sett og hørt rundt viktige avgjørelser på alle nivå på skolen, får de større eierskap for hva som skjer på skolen. Reell elevmedvirkning krever at du som voksen legger til rette for at elever trygt kan fortelle om hvordan de har det, og at elevenes synspunkter tas hensyn til når du tar avgjørelser som angår dem. 

Godt klassemiljø på timeplanen

For å forebygge mobbing er det viktig å involvere elevene aktivt i arbeidet med å skape et inkluderende klassemiljø hele skoleåret. Det er viktig å sette av tid til å skape gode relasjoner mellom elever seg imellom, og mellom deg og elevene så dere kan få et godt klassefellesskap hvor alle elevene lærer å ta vare på hverandre, inkluderer hverandre i lek og har nulltoleranse for mobbing.

Det er viktig at mobbing og krenkelser tas tak i med en gang de oppstår, og at både elever, foreldre og skolen kjenner til og har rutiner for hva som skal gjøres for å forebygge, avdekke og bekjempe mobbing og diskriminering. Elevene må lære å ta vare på hverandre, men det er de voksnes ansvar å legge til rette for at elevene blir godt kjent med hverandre og blir gode venner, og ikke minst for å stoppe mobbing og diskriminering når det oppstår.

Å jobbe for et trygt og inkluderende læringsmiljø og dermed forebygge mobbing krever systematisk arbeid igjennom hele skoleåret. For å få til dette er det viktig at

 • skoleledelsen setter elevmedvirkning og trygge klassemiljøer høyt på agendaen
 • lærerne får tid og verktøy til å jobbe systematisk med læringsmiljøet
 • elevene får kunnskap om sin rett til å medvirke og de gis reell innflytelse i alt som skjer på skolen som angår dem, inkludert beslutningsprosesser
 • foreldrene involveres i arbeidet for å jobbe for et positivt klassemiljø

 

Ingen utenfor-aktiviteter

Ingen utenfor gir deg som lærer aktiviteter og ressurser til å fremme elevmedvirkning, trivsel og et inkluderende klassemiljø, samt forebygge mobbing og krenkelser. Aktivitetene er basert på noe vi kaller deltakende metodikk, som:

 • tar utgangspunkt i barnas erfaringer – elevene er ekspertene!
 • gir redskaper for å kartlegge læringsmiljøet og for å skape endring
 • består av kreative og visuelle aktiviteter, etterfulgt av dialog
 • engasjerer også elever som ikke er verbalt sterke
 • innebærer at læreren er tilrettelegger, ikke formidler


Aktivitetene i Ingen utenfor legger til rette for at elevene skal kunne uttale seg om:

 • Undervisningen
 • Om hvordan de lærer
 • Miljøet i klassen
 • Mobbing og ekskludering
 • Regler og tiltak som igangsettes på skolen


Her kan du bestille heftet Ingen utenfor. Klassemiljø og elevmedvirkning på timeplanen >