Foto: Redd Barna
Vold og overgrep mot barn kan få alvorlige konsekvenser for barns vekst, utvikling, helse og livskvalitet. derfor er det viktig at voksne tar ansvar!

Alle barn har rett til å vokse opp uten vold og overgrep. Det er slått fast i FNs konvensjon om barnets rettigheter, artikkel 19 og er en del av norsk lov. Hjemmet skal være et trygt og godt sted for barn å vokse opp. Der skal de få omsorg, støtte og trygghet slik at de kan utvikle seg til sitt fulle potensial. For de fleste barn er det også slik, men noen barn utsettes for vold og overgrep der de skulle føle seg aller tryggest.

Voksne må ta ansvar

Vold og overgrep mot barn kan få alvorlige konsekvenser for barnets vekst, utvikling, helse og livskvalitet. Derfor er det av stor betydning for det enkelte barn at volden de utsettes for opphører og at barnet og familien får den hjelpen de trenger. Barn som utsettes for vold fra sine nærmeste lever ofte i en vedvarende konflikt, som hemmer barnets livsutfoldelse. Barna vil som regel ha store problemer med å bryte tausheten som familien omgir seg med. De er ofte helt avhengige av at andre ser og handler for at vold og overgrep skal bli avdekket. Derfor er det så viktig at voksne ser barna de er sammen med til daglig og lytter til hvordan de har det. Voksne som tar ansvar kan bety en avgjørende forskjell for et barn.

 • Barn som utsettes for vold og overgrep vil ofte pådra seg skader, både fysiske og psykiske.
 • Fysiske skader gror ofte lett, mens psykiske skader ofte vil trenge behandling for å gro.
 • Senskadene av vold og overgrep kan være både psykiske lidelser og fysisk sykdom.
 • Jo flere traumer et barn utsettes for, dess større er sjansene for både fysiske og psykiske lidelser i voksen alder.
 • Skadevirkninger kan også være rusmisbruk, kriminalitet, prostitusjon og risikoatferd.
 • Mange barn får aldri noen form for hjelp, verken fra barnevernet, helsevesenet eller barne- og ungdomspsykiatrien. 

Konsekvenser av vold og overgrep

Vold og overgrep påfører barna smerter og skader og i noen tilfelle skader som varer livet ut. Ofte er det slik at de som står barnet nærmest også er de som står for voldsutøvelse og overgrep. Dette setter barna i en ekstra vanskelig situasjon, fordi de er glade i og avhengige av dem som begår volden. Barn er også som oftest svært lojale mot sine foreldre og har store vansker med å ”angi” dem. Mange foreldre er også gode foreldre i perioder, for så å bruke vold mot barna eller hverandre når det topper seg og situasjonen er vanskelig. De barna som lever med voldelige foreldre utsettes ofte for gjentagelsesvold/overgrep.

Barn som utsettes for vold og overgrep får ofte problemer på flere områder, og det er dokumentert at det å leve med vedvarende frykt for vold og overgrep kan føre til varige endringer i hjernen. Også det å være vitne til vold er dokumentert som skadelig for barn. Barn som lever med vold og overgrep kan få plager av mange slag, de kan få søvnvansker, følelse av skyld og skam, konsentrasjonsvansker, psykiske problemer, dårlig selvtillit, problemer med relasjoner til andre mennesker, spiseforstyrrelser, problemer med selvskading og andre vansker.

Undersøkelser viser at mennesker som utsettes for vold og overgrep i barndommen har en betydelig økt risiko for å pådra seg skader og sykdommer som i noen tilfeller varer livet ut. Dette kan være psykiske plager, men også fysiske plager og sykdommer. De har også betydelig økt risiko for å oppsøke ulike former for risikoatferd og risikerer kortere levetid.

Mistenker du at et barn utsettes for vold eller overgrep? Ring 116 111 eller besøk denne nettsiden >

Hva kan jeg gjøre?

Du trenger ikke være ekspert for å forstå at et barn har det vanskelig eller er i en vanskelig familiesituasjon. Det viktigste er at du gjør noe for å hjelpe barnet og familien.

Vi må våge å si ifra.

Ved å ikke snakke om vold og seksuelle overgrep mot barn, bidrar vi til at overgrepene fortsetter. Barn har rett til beskyttelse mot vold, og alle har et ansvar for å lytte til det barn forteller, og gjøre noe med det. Meld fra til barnevern eller politi ved mistanke om overgrep mot barn. Kanskje er du den eneste som ser at et barn trenger hjelp.
Når vi har det vanskelig trenger de fleste av oss å oppleve at det er tid og mulighet til
å snakke om det og at det har en hensikt. Slik er det også for barn. Barn av begge kjønn og i ulik alder kan vise tegn på vanskeligheter på mange forskjellige måter.
Det må voksne være åpne for.

Redd Barnas råd til voksne:

 • Forsøk å finne ut av hva barnet prøver å kommunisere.
 • Lytt til det barnet forteller.
 • Fortell barnet at det ikke er barnets skyld.
 • Søk råd hos fagpersoner dersom du føler deg usikker. Det finnes flere hjelpetelefoner og nettsider der du kan få nyttige tips.
 • Meld fra om din bekymring til noen som kan hjelpe barnet videre, som barnevern
  eller politi. Du kan drøfte eller melde en bekymring anonymt.
 • Ikke vent på at andre skal gripe inn. Blir et barn utsatt for fysisk eller psykisk
  mishandling, seksuelle overgrep eller omsorgssvikt, er det en sak for det lokale barnevernet og politiet. Barnevernet har plikt til å undersøke meldingene de får,
  og politiet skal melde videre til barnevernet i tillegg til å foreta egen etterforskning.

Jobber du med barn og unge?

 • Alle offentlige ansatte har plikt til å melde saker om vold og overgrep mot barn til barnevernet. 
 • Sjekk at din arbeidsplass har en beredskapsplan i forhold til omsorgssvikt, vold og overgrep som kan iverksettes dersom et barn trenger hjelp.
 • Dersom du mistenker at et barn utsettes for vold eller overgrep, må du snarest kontakte din nærmeste overordnede for å drøfte saken og eventuelt melde den videre.  
 • Dersom din overordnede ikke deler din bekymring, men du fortsatt er bekymret, kan og bør du likevel melde saken til politiet eller barnevernet. 
 • Observer og skriv ned hendelser som vekker bekymring. Husk tidspunkt og kort beskrivelse. 
 • Dersom du er bekymret for barnets sikkerhet hjemme, bør du ikke drøfte din bekymring med barnets omsorgspersoner. 


Barn kan oppleve det mindre vanskelig å snakke om vold og overgrep dersom det opplever at det er en anledning til å snakke, at det har en hensikt å fortelle, og at det etableres en tematisk forbindelse til overgrep.

Barn trenger voksne som tåler å høre deres erfaringer. Det er også viktig at de som jobber med barn har et kompetent fagmiljø å henvende seg til for å drøfte saker.  

Mistenker du at et barn blir utsatt for vold eller overgrep? Ring barn og unges alarmtelefon på 116 111 eller besøk denne nettsiden >