For frivillige

Aktuelle kampanjer og ressurser

Redd Barna har flere ulike kampanjer der du som er frivillig og medlem kan engasjere deg, enten gjennom hele året eller i kampanjeuker. Her finner du info om aktuelle kampanjer og ressurser du kan ta i bruk.

Aktuelle kampanjer

Trykk på den du ønsker å lese mer om:

Aktivitetshåndboka er et verktøy du kan benytte i alle kampanjene. Vi anbefaler at du laster den ned i tillegg til ressursene i hver enkelt kampanje.

Lokalvalget 2023 – familiefattigdom på agendaen

I 2023 er det kommune- og fylkestingsvalg i Norge, og det gir oss en enestående mulighet til å påvirke lokalt. I Redd Barnas strategi er gode levekår og inkludering et stort satsningsområde og i lokalvalget vil vi derfor ha et spesielt fokus på familiefattigdom.

Sammen kan vi sette barns oppvekst og fattigdom på dagsorden, og skape varige politiske endringer for barn!

HVA KAN DU GJØRE?

Ta i bruk ressurshefte for frivillige: I ressursheftet har vi også samlet forslag og tips til ulike aktiviteter du kan gjøre og når du bør gjøre for å påvirke politikere og sette familiefattigdom på dagsorden i valgkampen. Enten du har lyst til å skrive leserinnlegg, snakke med politikere på valgkampstands, lage utstilling, arrangere debattmøter eller andre arrangementer, eller møte med politikere, så finner du oppskrifter i heftet.

Hvor mange barn vokser opp i fattigdom i din kommune? Du kan se tall på antall familier som lever i vedvarende lavinntekt i din kommune her. Lær mer og last ned rapporter på Redd Barnas nettside om familiefattigdom.

Sjekk partiprogrammer: I fjor høst var det flere frivillige som sendte ut heftet «Lokalvalget 2023: På parti med barna» til politikere i kommuner og fylker. I heftet står det hva Redd Barna mener de politiske partiene bør prioritere i sine valgprogram, og det er et eget kapittel om familiefattigdom.

Nå er vi inne i valgåret, og da er det på tide å sjekke om politikere i din kommune har skrevet inn tiltak i sine partiprogram om hvordan de skal bekjempe familiefattigdom. Du finner partiprogrammene på nettsidene til de lokale partiene.

Ta kontakt med lokalpolitisk rådgiver, Torill Frøise på [email protected] for å få tips og svar på spørsmål. Husk at du ikke trenger være tilknyttet en Redd Barna-gruppe for å påvirke dine lokale politikere.

Ingen barn skal vokse opp i fattigdom

Flere tusen har signert underskriftskampanjen for å øke barnetrygden for barn over 6 år.

115 000 barn vokser opp i fattigdom i Norge. Det er mer enn hvert tiende barn. De siste 20 årene har familiefattigdommen firedoblet seg. Barn som vokser opp i en familie med vedvarende lavinntekt har større risiko for å oppleve utenforskap og ikke få innfridd sine rettigheter.

Denne utviklingen må snus. For å få til det trengs politisk vilje og prioriteringer, og vi må øke kunnskapen om hvordan sikre barn gode levekår. Redd Barna jobber for å sette familiefattigdom på dagsorden både lokalt og nasjonalt. Her kan du spille en viktig rolle.

HVA KAN DU GJØRE?

Sett familiefattigdom på dagsorden i lokalvalget 20223: Gjennom stands, aksjoner, lokale arrangementer som bokbad, temakveld eller debatt, og andre aktiviteter, kan du synliggjøre familiefattigdom lokalt og bidra til politisk endring. Les mer om hva du kan gjøre i lokalvalget her.

Signer, del og spre underskriftskampanjen for å øke barnetrygden: Oppropet ble lansert høsten 2022 og har allerede flere tusen underskrifter. Målet er å påvirke regjeringen til å øke barnetrygden for barn 6-18 år som en del av statsbudsjettet. Les mer og del oppropet her.

Se sendingen fra barnerettighetsseminaret om familiefattigdom 17.oktober 2022.

Få økt kunnskap om familiefattigdom: på Redd Barnas nettside om familiefattigdom. Her finner du fakta, info, og ressurser du kan benytte for å lære mer om temaet, og liste over politiske krav. I rapporten Alt koster penger kan du lese om hva barn og unge selv sier om det å vokse opp i fattigdom. Se også opptak av streaming fra høsten barnerettighetsseminar Stay barnetrygda! med mange ulike perspektiver på familiefattigdom i Norge i dag.

Fritid uten fordommer for barn med funksjonsnedsettelse

Barn og unge med funksjonsnedsettelser forteller om sin fritid.

Barn og ungdommer med funksjonsnedsettelser forteller at voksne undervurderer og snakker til dem med babyspråk, lager egne opplegg for dem når det er aktivitetsdager, tar de ut av gymtimene i skolen, og tar avgjørelser uten å snakke med barna eller ungdommene selv. Dette kommer frem i Redd Barnas rapport Fritid for alle – uten fordommer.

«Jeg har tidligere kjent på utenforskap, og å ikke ha forutsetninger til å delta på lik linje med andre hvor ting går for fort. Det gjorde at jeg følte meg som en byrde.» – Ungdom med funksjonsnedsettelse.

Barna og ungdommene etterlyser at vi voksne, enten vi er foreldre, lærere, trenere, politikere eller ansatt i en kommune, i mediene eller i frivilligheten, øker vår kompetanse og bevissthet knyttet til hvordan vi skal sikre at fritiden er tilpasset alle barn.

HVA KAN DU GJØRE?

Ta i bruk ressursheftet: For å øke kunnskapen og forhindre diskriminering av barn med funksjonsnedsettelser, trengs større oppmerksomhet og fokus på hvordan alle barn skal inkluderes. Dette gjelder både politisk og hos alle som møter barn i sitt arbeid. Her kan du gjøre en stor forskjell! Last ned ressursheftet med informasjon og forslag til aktiviteter for å sette i gang. Fordi alle barn skal ha en #FritidUtenFordommer

Stopp vold og overgrep mot barn

Ønskemateriellet med 10 ønsker fra barn for å forebygge seksuelle overgrep.

Vold og seksuelle overgrep mot barn er et stort samfunnsproblem. Barn har rett til å være trygge og beskyttet mot vold og overgrep ifølge FNs barnekonvensjon. Vi må stå opp for at denne rettigheten innfris – derfor må vi sette dette temaet på dagsorden.

Hvert år i november har Redd Barna en kampanjeuke med fokus på å bekjempe vold og overgrep mot barn. Du kan velge å delta i kampanjeuka, eller du gjennomføre aktiviteter når det passer best for deg, din gruppe eller det er fokus på temaet lokalt der du bor.

HVA KAN DU GJØRE?

Spre underskriftskampanjen: hvor vi krever at alle barn må få lære om kropp, grenser, vold og seksuelle overgrep gjennom undervisning i barnehagen og på skolen. Oppropet er rettet mot kunnskapsministeren og alle landets kommuner. Til nå har over 10 000 signert. Jo flere som signerer, jo sterkere kan vi løfte kravet vårt. Bidra til å spre og oppfordre folk til å signere oppropet.

Tips barnehager og skoler: om Redd Barnas undervisningsmateriell om vold og seksuelle overgrep. Undervisningsoppleggene er for ulike aldersgrupper og alt materiell er gratis. Her ser du materiellet. Du kan få tilsendt postkort med informasjon til barnehager og skoler du kan dele ut. Spør ditt regionskontor om disse.

Bibliotekutstilling: Biblioteket er et sted der man kan nå både barn, ungdom og voksne med informasjon om barns beskyttelse. Barnehager og skoler er ofte innom. Derfor er det supert å samarbeide med biblioteker om en utstilling med Redd Barnas materiell og bøker om temaet.

Ta kontakt med ditt lokale bibliotek for å høre om de vil ha en utstilling. Last ned eksempel på henvendelse til bibliotek. Biblioteket kan selv ta kontakt med Redd Barna for å få tilsendt materiell, eller du kan avtale å levere det til biblioteket.

Få økt kunnskap om barns beskyttelse: Redd Barna har mange ressurser du kan bruke for å lære mer om hvordan forebygge og bekjempe vold og overgrep. På nettsidene for vold og overgrep finner du mer informasjon og fakta. Vi har opplæringsfilmer for voksne og du kan se seminarer om barns beskyttelse.

Redd Barnas underskriftskampanjer

For at barn skal få innfridd sine rettigheter i Norge og internasjonalt, har vi flere underskriftskampanjer for å endre politikk til det bedre for barn. Jo flere som skriver under, jo mer press kan vi legge på politikere og kreve handling.