Foto: Redd Barna

Elever har rett til å si sin mening om hvordan de opplever undervisningen og miljøet på skolen. Deres rett til medvirkning slås fast i Opplæringsloven, Kunnskapsløftet og i Prinsipper for opplæringen.

Hva skal elevene si sin mening om?

Reell elevmedvirkning krever at du som er voksen legger til rette for at elever trygt kan fortelle om hvordan de har det, og at elevenes synspunkter tas hensyn til når du tar avgjørelser som angår dem.

Elevene skal kunne si sin mening om:

 • Undervisning
 • Om hvordan de lærer
 • Miljøet i klassen
 • Om mobbing og ekskludering
 • Om regler og tiltak som igangsettes på skolen
 • Friminutt og andre arenaer på skolen der elever samhandler

Dere må respektere hverandre

Medvirkning er en aktiv utveksling av synspunkter mellom barn og voksne om utviklingen av tiltak som er relevante for barnets liv. Det er et vedvarende arbeid. Det er ikke noe man gjør en gang i blant. Å inkludere barn skal ikke være noe forbigående.

Samtalene mellom barna og de voksne skal alltid være preget av respekt for hverandre. Elevene skal oppleve at synspunktene deres blir tatt hensyn til og er med på å forme utviklingen av skolen.

Hvordan kan elever bidra til læringsarbeidet?

 • Fortelle om hva som gir dem lyst til å lære
 • Fortelle om hva de liker å lære
 • Fortelle om hvordan de best lærer
 • Komme med ideer til opplegg og aktiviteter i et fag eller til et tema
 • Planlegge en læringsaktivitet
 • Gi tilbakemeldinger på hvordan de opplevde siste økt/i dag
 • Gi tilbakemelding på undervisningsopplegget i et fag eller til et tema

Hefte om elevmedvirkning

Redd Barna har i samarbeid med Elevorganisasjonen, Voksne for Barn, Barneombudet, Unicef, Foreldreutvalget for grunnskolen og Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo, laget et nytt hefte som heter Elevmedvirkning: Å bli inkludert, verdsatt og hørt, som kan lastes ned her >

Målgruppen for heftet er lærere og alle som jobber i skolen. For å bestille eksemplarer av heftet, send en e-post til skole@reddbarna.no

Hvordan kan elevene bidra i trivselsarbeidet?

 • Fortelle om hvordan de trives i klasserommet
 • Fortelle om hvordan de opplever de voksne sammen med elevene
 • Fortelle om sine opplevelser av inkludering og ekskludering
 • Fortelle om sine opplevelser av regler, rutiner og praktisering/effekt av disse
 • Komme med ideer til hvordan noe kan bli bedre
 • Planlegge aktiviteter, opplegg eller tiltak som de tror vil skape bedre trivsel; tiltak de har tro på
 • Gjennomføre aktiviteter eller opplegg for å bedre trivselen

Nyttige lenker om elevmedvirkning

Les mer om elevenes rett til medvirkning i: