Redd Barna advarer mot portforbud

Redd Barna har levert høringsuttalelse til forslaget om å innføre en hjemmel for portforbud i Norge, der vi peker på en rekke sider ved forslaget som vil ha betydning for barns rettigheter.

Bilde av barn med funksjonsnedsettelser i diskusjon under idrettl.
FOTO: Tone KråkenesNår samfunnet stenger ned, blir rettighetene til barn med funksjonsnedsettelser satt på prøve. Disse barna fortalte våren 2020 at de har fått dårligere fysisk og psykisk helse. Et portforbud vil gjøre situasjonen langt verre.

Når samfunnet stenger ned, blir rettighetene til barn med funksjonsnedsettelser satt på prøve. Disse barna fortalte våren 2020 at de har fått dårligere fysisk og psykisk helse. Et portforbud vil gjøre situasjonen langt verre.

Som barnerettighetsorganisasjon jobber Redd Barna for oppfyllelsen av barns rettigheter slik de er nedfelt i barnekonvensjonen. Blant annet jobber vi for styrking av barns rettigheter, og overvåker og bekjemper brudd på barnerettighetene i Norge med særlig fokus på barn i sårbare livssituasjoner.

Barn i sårbare situasjoner

Vi mener at et portforbud ikke er et forholdsmessig tiltak, slik smittevernloven § 1-5 krever. Portforbud et svært inngripende tiltak overfor alle som bor i Norge. Forslaget om portforbud vil ha betydning for rettighetene til alle barn i Norge, men det vil særlig påvirke barn som allerede befinner seg i sårbare situasjoner.

Et portforbud vil for eksempel ha betydning for barn i lavinntektsfamilier. Forskning fra nedstengingen våren 2020 viser at disse er mer ensomme og mer bekymret for familiens økonomi. Å bo trangt har konsekvenser for barns muligheter til å ha hjemmeskole, drive med fritidsaktiviteter og deres rett til privatliv. Barn som bor trangt er derfor mer sårbare for negative konsekvenser av å bli isolert hjemme under et eventuelt portforbud.

Økt risiko for vold og overgrep

Illustrasjonsfoto av gutt som lener seg over stolrygg med sterke kontraster og dyster setting
Foto: Lisbeth Michelsen.

Redd Barna mener det er stor grunn til bekymring for at portforbud kan medføre økt risiko for vold og overgrep mot barn. En forskningsrapport med intervju av 3.575 unge mellom 13 og 16 år, viser en økning i perioden med isolasjon. Av disse ungdommene oppgir én av seks at de har opplevd minst én form for vold eller overgrep i hjemmet i ukene skolen var stengt. 20 prosent av disse opplevde psykisk eller fysisk vold for første gang i denne perioden.

Barn med funksjonsnedsettelser får også rettighetene sine utfordret når samfunnet stenger ned. Disse barna fortalte våren 2020 om forverret fysisk og psykisk helse, noe som henger sammen med at det var vanskeligere å få tilgang til en rekke helsetjenester. Alle barn har rett til utdanning, uten diskriminering. Omtrent halvparten av barna med funksjonsnedsettelser som mottok spesialundervisning fikk ikke oppfylt vedtaket sitt i perioden med nedstenging.

Barn har rett til beskyttelse mot vold og overgrep, se barnekonvensjonen artikkel 19. Nyere rapporter og forskning gir grunn til bekymring for om nedstenging av samfunnet kan medføre økt risiko for vold og overgrep mot barn. Nedstengingen kan også føre til en økning av seksuell utnyttelse og seksuelt misbruk av barn over internett.

Trenger trygge voksenpersoner

Mange barn i Norge har allerede levd lenge med restriksjoner knyttet til skole, barnehage, fritidsaktiviteter, idrett og familieliv. Dette utgjør rammene i barnas dagligliv. Barna har måttet tilpasse seg til en ny hverdag raskt, og det er usikkert hvor lenge de må leve med disse sterke begrensningene. 

Skoler, barnehager, fritidsaktiviteter og idrett kan også ha en beskyttende effekt ved å være et sted barna kommer i kontakt med trygge voksenpersoner, og der vold, overgrep og omsorgssvikt kan oppdages. De kan også utgjøre et pusterom i en hverdag preget av en utfordrende hjemmesituasjon. Videre er det en arena der barn kan sosialisere og utvikle seg gjennom aktivitet og lek.

Må høre på barna

Redd Barna ser med bekymring på hvordan barns rettigheter settes til side ved utformingen av smitteverntiltak, uten at en konkret vurdering av hvordan barnerettighetene er vurdert og avveid mot andre hensyn kommer frem av beslutningen. Dette er rettigheter barn har fordi de er selvstendige, rettighetsbærende individer, og vi savner en vurdering av hvorfor inngrep i dem likevel kan forsvares. Vi savner også at barn blir konsultert i beslutningene. Det følger av barnekonvensjonen artikkel 12 at barn som gruppe har rett til å bli hørt i spørsmål som angår dem. Redd Barna mener det er viktig at myndighetene lytter til barn og tar deres bekymringer og erfaringer i betraktning når de vurderer å innføre nye smitteverntiltak, slik som portforbud.

Relaterte saker

Tre måter du kan bidra på

Gi et bidrag

Gi et bidrag

Gi det beløpet du selv ønsker. Hver krone teller for de barna som trenger det mest.

Gi månedlig

Gi månedlig

Gjør som 90.000 andre og støtt vårt arbeid fast. Sammen redder og endrer vi barnas liv – hver dag.

Bli frivillig

Bli frivillig

Bli med og bidra til at barn får positive opplevelser i form av trygg lek, læring og aktivitet.

Pengene kommer fram!

92,6%
7,4%

Av innsamlede midler går 92,6% til arbeidet for barna som trenger oss aller mest.
Kun 7,4% går til administrasjon og til å skaffe nye inntekter.
 Les mer om hvordan vi bruker pengene