18 år og helt på egenhånd

En ny rapport fra NTNU Samfunnsforskning viser at hardt prøvede unge mennesker som flyktet til Norge alene som barn, men som enten kun har fått midlertidig opphold frem til fylte 18 år, har endelig avslag eller har en pågående klagesak, og flyttes til voksenmottak ved fylte 18 år, har en svært vanskelig livssituasjon.

To unge gutter med mørkt hår står i et sliten rom med ryggen til og ser ut av vinduet.
Illustrasjonsbilde. Foto: Stein Bjørge, NTB

Barn som flykter alene til Norge er i en ekstremt sårbar situasjon, både på grunn av opplevelser i hjemland og under selve flukten. De har rett på omsorg og beskyttelse, men er de mellom 15 og 18 år møtes de av et helt annet system enn andre barn i Norge som er uten omsorgspersoner. Det er UDI som har omsorgsansvaret for enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år, og derfor reguleres ikke omsorgen i barnevernloven.

Redd Barna har lenge vært bekymret for hva dette gjør med situasjonen for enslige mindreårige asylsøkere som kun har fått midlertidig opphold frem til fylte 18 år, har endelig avslag eller har en pågående klagesak, og flyttes til voksenmottak ved fylte 18 år.

Våre frivillige har erfart ved flere anledninger at ungdommer har blitt flyttet fra enslige mindreårige-mottak til et voksenmottak den samme dagen de har fått svar på alderstesten, og har fått vite at alderen deres er satt til å være 18 år eller mer. Og fra da av har ungdommene, som allerede er i en ekstremt sårbar livssituasjon, blitt behandlet som voksne uten noen form for ekstra oppfølging.

Thale Skybak, Seksjonsleder for Redd Barnas Norgesprogram

At aldersvurderingene som brukes har store feilmarginer har gjort oss ekstra bekymret.

Varig løsning

Ifølge barnekonvensjonen skal hensynet til barnets beste være et grunnleggende hensyn i alle saker som berører barn. En beslutning om hva som er best for det enkelte barnet forutsetter en omfattende vurdering av barnets situasjon, og hva som vil være en varig løsning. Da er det ikke tilstrekkelig å vurdere hva som er til barnets beste frem til barnet fyller 18 år – vi har en plikt til å vurdere både beskyttelses- og utviklingsbehov også etter fylte 18 år.

På oppdrag fra Redd Barna har NTNU Samfunnsforskning derfor intervjuet ungdommer, ansatte og frivillige ved mottak i tre landsdeler i den nye rapporten «Kan ikke reise – får ikke bli. Mottaksliv for tidligere enslige mindreårige på voksenmottak».

Rapporten er finansiert av Stiftelsen Dam og kommer med en rekke anbefalinger for å bedre situasjonen for unge mennesker i en svært sårbar livssituasjon.

Sentrale anbefalinger til storting og regjering:

 • Omsorgsansvaret for alle enslige mindreårige må overføres til barnevernet og det juridiske ansvaret må hjemles i barnevernloven.
 • Enslige mindreårige må gis rett til ettervern, jfr. bestemmelsene i barnevernloven.
 • Bruken av begrensede oppholdstillatelser må reduseres.
 • Øke muligheten for at (tidligere) enslige mindreårige kan få opphevet begrensninger i oppholdstillatelsen.

Sentrale anbefalinger til UDI

 • Gjennomgå pengereglementets satser for livsopphold for tidligere enslige mindreårige og vurdere disse i forhold ernæring, transportbehov og sosial kontakt.
 • Utarbeide en veileder til mottakene om rettigheter og plikter for tidligere enslige mindreårige som bor på voksenmottak.
 • Tydeliggjøre informasjonsplikten overfor tidligere enslige mindreårige på voksenmottak.
 • Innføre krav om opplæring av mottaksansatte med vektlegging av rettigheter for ulike kategorier tidligere enslige mindreårige.

Sentrale anbefalinger til mottakene

 • Øke inkluderingen av tidligere enslige mindreårige i mottakets aktiviteter.
 • Styrke samarbeid med skole og helse for å sikre et helhetlig tilbud til gruppa.
 • Øke samarbeidet med frivillige for å bidra til aktivitet i fritiden.
 • Gjennomføre informasjonsprogram for alle ansatte på mottaket om gruppas rettigheter, plikter og muligheter som tidligere enslige mindreårige.
 • Gjennomføre informasjonsprogram som er tilpasset tidligere enslige mindreårige ved ankomst til voksenmottaket.
 • Utarbeide og gjennomføre rutiner som er tilpasset mottak av tidligere enslige mindreårige.
 • Gjennomføre beboersamtaler som er tilpasset tidligere enslige mindreårige for å kartlegge eventuelle behov for oppfølging