1. Forbygge og redusere risiko

Internasjonale Redd Barna er verdens største organisasjon for barn. Vi arbeider i nesten 120 land. Det betyr at vi er til stede i lokalsamfunnene og jobber med langsiktig utviklingsarbeid i mange av landene som er mest sårbare og oftest rammes av naturkatastrofer. I utsatte land får staben vår trening slik at de kan handle raskt når katastrofen er et faktum.

I katastrofesituasjoner er lokalsamfunnet den viktigste livreddende ressursen vår. Derfor fokuserer vi også på å styrke lokalsamfunnets kunnskap og evne til å ta vare på seg selv. Dette gjør vi blant annet gjennom opplæring i førstehjelp, hvordan forberede og organisere evakuering og sikring av bygninger mot ødeleggelser. I flere land er også barna involvert i forebygging og beredskap.

2. Umiddelbar hjelp

Etter at syklonen Nargis rammet Burma 2. mai 2008, jobbet Redd Barnas 1200 hjelpearbeidere døgnet rundt med å hjelpe de hardest rammede barna og familiene deres tilbake til et normalt hverdagsliv.
Foto: Redd Barna

Naturkatastrofer kan ta livet av tusener på sekunder, mens væpnede konflikter kan tvinge folk til å flykte hjemmefra med bare det de kan bære med seg. I slike situasjoner jobber våre ansatte og lokale partnere døgnet rundt for å nå fram til rammede områder for å hindre ytterligere tap av liv og hjelpe de overlevende.

Vi kartlegger de akutte og reelle behovene og starter arbeidet med å få frem og dele ut nødforsyninger så fort som mulig. Så langt det er mulig, kjøper vi inn varer som rent vann og vannbeholdere, mat, myggnett, tepper og enkle byggematerialer lokalt. For Redd Barna er skolegang en viktig del av den umiddelbare hjelpen. En rask normalisering av barnas hverdag reduserer farene for varige psykiske skader.

Ved en omfattende katastrofe kan det være behov for å støtte lokal innsats med både menneskelige og materielle ressurser. Redd Barna vet hvilke spesielle behov barn i katastrofer har, og hvordan disse best kan løses. Vi har også et eget beredskapsteam som kan bidra på kort varsel.

Se utlysningstekst til engasjement i vårt beredskapsteam her (engelsk) >

Her laster Redd Barna et transportfly fullt med den spesielt næringsrike peanøttmassen "plumpy nut" på Heathrow flyplass i London.
Foto: Redd Barna/CJ Clarke

I katastrofesituasjoner kommer mange barn bort fra sine foreldre. Disse sårbare barna må gjenforenes med foreldre eller overlevende slektninger så fort som mulig. Dette er krevende når lokalsamfunn har blitt revet i stykker og tusenvis av mennesker drevet bort fra hjemmene sine. Med erfaring og etablerte prosedyrer kan Redd Barna raskt komme i gang med å registrere og gjenforene disse sårbare barna med voksne som kan ta vare på dem.

Redd Barna driver nødhjelp på mange områder:

3. Tilbake til et normalt liv

Den akutte hjelpen skal også bidra til den langsiktige utviklingen i det rammede samfunnet. Barna trenger tid, hjelp og plass til å bearbeide redsler, følelsene sine og være barn igjen. Rask igangsetting av skolegang og opprettelse av trygge lekeplasser gjør det lettere for barna å takle situasjonen og minsker risikoen for varige mén. Vi bygger også opp igjen ødelagte skolebygg. Om det er mulig og til det beste for familien, får de penger til å komme i gang igjen med jordbruk eller det inntektsgivende arbeidet de hadde før.