Salmina Francisco Vembane (33) fra Mosambik var så syk av aids at hun ikke kunne stå oppreist for tre år siden. Hennes to døtre holdt på å miste moren sin. Så fikk hun medisiner takket være Redd Barna. - Nå vet jeg at jeg skal få leve lenge med jentene mine, sier hun.

Hiv og aids er i dag en av de største truslene mot barns rettigheter, liv og helse. Derfor er dette et av Redd Barnas strategiske satsningsområder. I land som er hardt rammet undergraver hiv og aids-epidemien år med framgang, forverrer fattigdom og underminerer barns leveforhold.

Over 34 millioner mennesker lever med hiv og flere millioner av disse er barn.Hvert år dør hundretusener av barn og unge av aids. Daglig smittes omtrent 900 nyfødte barn gjennom fødsel eller amming. I 2011 fikk kun 57 prosent prosent av hiv-positive gravide mødre behandling som beskytter barnet deres mot smitte.

Redd Barnas jobber i mange land som er hardt rammet av hiv og aids. Vårt mål er å innfri barns rett til beskyttelse mot virkningene av hiv og aids. Dette skal vi oppnå gjennom

 1. å styrke kapasitet i lokalsamfunnet til å beskytte og ivareta barn berørt av hiv og aids
 2. at flere unge beskytter seg selv og andre mot smitte
 3. at nyfødte blir beskyttet mot hiv-smitte ved fødsel


Redd Barna samarbeider med familier og omsorgspersoner, lokale partnere, skoler og myndigheter, barn og unge for å ivareta berørte barn og familier, spre kunnskap og endre holdninger. Lokalt, nasjonalt og internasjonalt er vi pådrivere for å sikre barns grunnleggende rettigheter til liv og helse. Vi er pådrivere for å jobbe med de helserelaterte tusenårsmålene i sammenheng – mål 4 og 5 om barne- og mødredødelighet, og tusenårsmål 6 om å stoppe spredningen av hiv og andre smittsomme sykdommer.

Barn som lever med syke foreldre eller som har mistet foreldrene sine, trenger gode omsorgspersoner, hjelp og oppfølging i sitt nærmiljø. Noen steder samarbeider vi med bestemødre og andre eldre, som gjør en enorm frivillig innsats for å ta vare på disse barna. Inntektsbringende aktiviteter kan være viktig for å ha penger til skole, klær og helsetjenester, og Redd Barna kan være med på å gi ”startpakker” i form av for eksempel frø og vekster til små hager, geiter eller kyllinger til husdyrhold. Noen barn som selv er smittet av hiv trenger hjelp til legebesøk og til å huske å ta medisiner.

Vi jobber for å ta vare på de mest utsatte barna, også dem som tilhører seksuelle minoriteter eller er utsatt for sex-arbeid. Barn og unge trenger kunnskap og ferdigheter for å unngå risikosituasjoner, til å ta vare på sin egen seksuelle helse og kunne beskytte seg selv og andre mot hiv. Alle barn trenger grunnleggende kunnskap om hvordan hiv smitter, men også om hvordan det ikke smittter – for å hindre unødvendig frykt, stigma og diskriminering.I

Vårt arbeid for å forhindre mor-barn-smitte samarbeider vi med lokalsamfunn for at gravide skal sjekke sin hiv-status, og for at hiv-positive mødre skal ha tilgang til behandling og oppfølging som sikrer at deres barn fødes uten hiv-smitte. Denne behandlingen er tilgjengelig og effektiv. Hiv-positive mødre og deres barn trenger også videre støtte og omsorg, slik at både barn og foreldre kan leve friske og produktive liv.
Lovgivning er viktig for å sikre mødre og barn grunnleggende tjenester, men også for å sikre arverettigheter og barns rett til kunnskap og informasjon. I noen land mangler eldre barn retten til å teste seg for hiv uten foreldes samtykke.

Foto: Redd Barna/Guro Nesbakken
Redd Barna og resten av aidsaktivistene i paraden på Verdens aidsdag i Senegals hovedstad Dakar i 2008 uttrykte sin bekymring for at verdens økonomikrise kan gå hardt ut over de hiv-smittede barna i Afrika ved hjelp av fire meter høye kjempedukker av Barack Obama og Nicolas Sarkozy.

Slik jobber Redd Barna med hiv og aids

Redd Barna arbeider med både barn, unge, familier og lokalsamfunn som er berørt av hiv og aids i Mosambik, Uganda, Zimbabwe, Zambia og Etiopia. I Nicaragua jobber vi mest med seksuell og reproduktiv helse, inkludert hiv-forebygging, mens i Nepal og Kambodsja jobber vi både med forebygging og med omsorg for barn og unge som er berørt av aids. I Albania og Sørøst-Europa har vi fokus på kunnskap og forebyggingsarbeid.

 • Samarbeider med lokale organisasjoner og myndigheter
  Redd Barna samarbeider med partnere, både organisasjoner og myndigheter, på lokalt og nasjonalt nivå. Gjennom ”Child Protection Committees” og arbeid med frivillige medarbeidere og støttespillere når vi mange barn i deres lokalsamfunn. Samarbeid med lokale og nasjonale myndigheter er viktig for at arbeidet vårt skal være lokalt forankret og bærekraftig. I flere land ser vi at vårt arbeid for barn berørt av hiv og aids har lagt grunnlag for nasjonale planer og rettigheter.
 • Bekjemper sosiale konsekvenser av hiv og aids
  Redd Barna jobber for å sikre sosiale rettigheter for barn som er berørt av aids. Vi samarbeider med barn, familier og frivillige i nærmiljøet for å ta vare på sårbare barn. Vi jobber for å sikre alle barn rett til liv, helse og skolegang, og jobber for å unngå at barn som er berørt av hiv og aids diskrimineres og stigmatiseres. Gjennom vårt samarbeid med lokale organisasjoner og myndigheter søker vi å oppnå varige endringer for barn.
 • Forebygger smitteoverføring til alle barn
  Forebygging av smitteoverføring til alle barn, med særlig vekt på barn i risikosonen, står sentralt i Redd Barnas arbeid mot hiv og aids. Det er viktig at barn får opplysning om hiv og aids tidlig, slik at de har nødvendig kunnskap og ferdigheter til å ivareta egen seksuell helse. I tillegg til informasjon er det viktig at det forebyggende arbeidet, både for jenter og gutter, også legger vekt på å utvikle ferdigheter som er med på å endre risikofylt seksuell atferd. Jenter er spesielt utsatt for smitte av både fysiologiske og sosiale årsaker, og det er viktig å også involvere gutter og menn i arbeidet med å redusere smitterisiko for begge kjønn.
 • Samarbeider internasjonalt
  Internasjonalt samarbeider Redd Barna og andre organisasjoner om å opprettholde og styrke fokuset på tusenårsmål 6, og intensivere innsatsen for å sikre en ny aids-fri generasjon. Vi driver påvirkningsarbeid for å øke finansieringen til Det Globale Fondet for HIV og AIDS, tuberkulose og malaria, og andre internasjonale finansieringskilder. Vi fremhever betydningen av innsats rettet mot barn og unge. I Redd Barnas internasjonale kampanje ”Alle som En” understreker vi betydningen av å sikre at mødre og nyfødte beskyttes mot hiv-smitte, for å sikre barns rett til liv og helse.
 • Redd Barnas arbeidsprinsipper
  Redd Barnas arbeider for barns rettigheter på mange ulike temaområder, og vi integrerer fokus på hiv og aids i de deler av vårt arbeid der dette er relevant. Dette gjelder  for eksempel vårt arbeid for  beskyttelse av barn inkludert bekjempelse av seksuell vold og overgrep mot barn. Et viktig arbeidsprinsipp for Redd Barna er barns deltakelse, og dette preger også hvordan vi arbeider med hiv og aids.