Heller ikke barn og unge i Norge får alle rettighetene sine oppfylt. Det jobber Redd Barna for å gjøre noe med.
Foto: Redd Barna/Øyvind Toft

Redd Barnas rettighetsarbeid er tredelt:

 1. Kunnskap
  En av forutsetningene for at barnerettigheteneo ppfylles er at barn og voksne forstår hva rettighetene betyr. Redd Barna arbeider for økt kunnskap
  om barns rettigheter hos både barn og voksne. Vi når ut med informasjon
  til yrkesgrupper som arbeider med og for barn, slik at de aktivt kan ta i bruk rettighetene i arbeidet sitt. Vi bidrar også til økt kunnskap gjennom samarbeid med myndighetene og i nettverk med andre organisasjoner.
 2. Samfunnsstrukturer
  Det kreves gode samfunnsstrukturer og egne systemer for å oppfylle barnerettighetenef or alle barn i Norge. Redd Barna arbeider på lokalt plan og overfor sentrale myndigheter for å styrke rammene for alle barn. Barneombudet, barnevernet og barnehusene er eksempler på strukturero g systemer vi arbeider for å styrke. Redd Barna er særlig opptatt av gode systemer for å ivareta barns rett til beskyttelse og omsorg. Vi uttaler oss om lovarbeid, retningslinjer og praksis.
 3. Overvåking
  Redd Barna følger med på og påvirker myndighetenes arbeid med å styrke barnerettighetene. Vi rapporterers ammen med andre organisasjoner
  til FNs barnekomité og FNs menneskerettighetsråd. Vi bruker anbefalinger og kritikk fra internasjonale organer for å skape endring for barn i Norge. Den kunnskapen og dokumentasjonen som hvert år sikres gjennom våre prosjekter
  benytter vi til oppfølging av barns rettigheter i Norge.

Forum for barnekonvensjonen

Redd Barna har sekretariatet for Forum for barnekonvensjonen som ble opprettet i 1994. Det er et nettverk av organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner som er opptatt av barns rettigheter i Norge og internasjonalt. Nettverket består av nærmere 50 deltakere.

Forum for barnekonvensjonen:

 • har som målsetting å bidra til utveksling av informasjon og erfaringer om arbeid med barn, samt å være en kilde til inspirasjon for videre utvikling av forståelsen av barns rettigheter.
 • var en viktig pådriver for inkorporeringen av FNs konvensjon om barnets rettigheter (barnekonvensjonen) i norsk lov og er opptatt av å sikre at konvensjonens artikler og prinsipper får en sterk rettslig stilling i Norge.
 • deltar også i internasjonale prosesser for å fremme barns rettigheter.

 

Hvert år deler Redd Barna ut Eglantyne Jebb-prisen til noen som har gjort en spesiell innsats for å styrke barns rettigheter >

Søk om støtte til å skrive en kronikk basert på en masteravhandling som handler om barns helse, velferd og rettigheter >