Foto: Redd Barna/Inge Lie
Generalsekretær Tove Wang

Redd Barnas verdier bygger på FNs konvensjon om barnets rettigheter og menneskerettighetserklæringen.

Redd Barna bygger på individuelt medlemskap. Vi er en landsdekkende organisasjon hvor medlemmene kan være organisert i lokalavdelinger, lokale aktivitetsgrupper eller være medlemmer i den selvstendige organisasjonen Press - Redd Barna Ungdom. En hver som slutter seg til Redd Barnas formål kan bli medlem.


Redd Barna har styrende organer og tre faste komiteer på tre nivåer:

Landsmøtet er Redd Barnas høyeste myndighet og møtes hvert annet år. Her møter valgte representanter fra lokalavdelingene og aktivitetsgruppene fra hele landet og velger bl.a. medlemmer til representantskapet og hovedstyret.

Redd Barnas representantskap
møtes minst to ganger i året og skal sikre realisering av Redd Barnas formål ved å utøve tilsyn innen definerte oppgaver, være rådgivende organ for organisasjonens utviklingsarbeid i Norge og internasjonalt og bidra til aktivt medlemsengasjement. Antall medlemmer er 15. I tillegg er det seks varamedlemmer. Representantskapet ledes av Magnus Frydnes.

Hovedstyret skal sørge for strategisk utvikling, forsvarlig forvaltning og organisering av virksomheten, og i nødvendig utstrekning fastsette planer, retningslinjer og budsjetter for Redd Barnas virksomhet. Hovedstyret har 10 medlemmer og syv varamedlemmer og møtes normalt 6-7 ganger pr år. Hovedstyret ledes av Nils Øveraas.


Styret i Redd Barna

Leder Nils Øveraas
Nestleder Sigrun Møgedal
Medlem Kristine Brunmark
Medlem Hege Nohr Kristoffersen
Medlem Kristin Veierød
Medlem Torbjørn Aas
Medlem Anders Nythun Sørlien
Press Karoline Steen Nylander
Ansattes representant Bjørn-Richard Monsen
Ansattes representant Liv Jørgensen

Varaer
 
1. varamedlem    Tove Irene Dahl
2. varamedlem  Kari Opdal
Vara ansattes representant Anne Kristine Ivan
Vara ansattes representant Christian Dubrau
Vara Press Sara Gagné Knudsen

De tre faste komiteene er:  

  • Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med Redd Barnas virksomhet og påse at statutter, vedtekter og vedtak i besluttende organer blir fulgt.
  • Statuttkomiteen skal sikre at Redd Barnas statutter og vedtekter er tidsmessige og bidrar til realisering av Redd Barnas formål. Statuttkomiteen skal fremme forslag til eventuelle endringer, avgi uttalelser om innkomne endringsforslag og fremme forslag til forretningsorden og valgreglement for landsmøtet.
  • Valgkomiteen skal fremme forslag på kandidater til de valg som skal foretas av landsmøtet unntatt valg av statuttkomité, valgkomité og revisor.

 

Arbeidet i Redd Barna er forankret i statutter og vedtekter. Statuttene vedtas av landsmøtet, vedtektene av representantskapet. Statuttene står over vedtektene. 

Kjernedokumenter

Hovedstyrets årsberetning 2014 >

Redd Barnas årsregnskap med revisjonsberetning 2014 >

Om korrupsjon 2014 >